Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOQAZ AÇARI

  AВТОГАЗ АЧАРЫ, газ эенера сийасы ачары – електрик гювсц газ ахыны иля сюндцрцлян електрик ачары; газ ахыны газ эенерасийа едян материалларын (фибра, цзви шцшя вя с.) гызмасындан ямяля эялир. А.а., ясасян, 6–15 кВ эярэинликдя (ъяряйан шиддяти 600 А-я гядяр, сюндцрмя эцъц 250 МВ.А-я гядяр олдугда) тятбиг едилир. Сюндцрмя эцъцнц артырмаг цчцн А.а. бязян ярийян горуйуъу иля тяъщиз олунур. Ачыг щавада гурула билмямяси вя газ эенерасийа едян ичлийин тез-тез дяйишдирилмяси тяляби А.а.-нын мянфи ъящятляридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOQAZ AÇARI

  AВТОГАЗ АЧАРЫ, газ эенера сийасы ачары – електрик гювсц газ ахыны иля сюндцрцлян електрик ачары; газ ахыны газ эенерасийа едян материалларын (фибра, цзви шцшя вя с.) гызмасындан ямяля эялир. А.а., ясасян, 6–15 кВ эярэинликдя (ъяряйан шиддяти 600 А-я гядяр, сюндцрмя эцъц 250 МВ.А-я гядяр олдугда) тятбиг едилир. Сюндцрмя эцъцнц артырмаг цчцн А.а. бязян ярийян горуйуъу иля тяъщиз олунур. Ачыг щавада гурула билмямяси вя газ эенерасийа едян ичлийин тез-тез дяйишдирилмяси тяляби А.а.-нын мянфи ъящятляридир.

  AVTOQAZ AÇARI

  AВТОГАЗ АЧАРЫ, газ эенера сийасы ачары – електрик гювсц газ ахыны иля сюндцрцлян електрик ачары; газ ахыны газ эенерасийа едян материалларын (фибра, цзви шцшя вя с.) гызмасындан ямяля эялир. А.а., ясасян, 6–15 кВ эярэинликдя (ъяряйан шиддяти 600 А-я гядяр, сюндцрмя эцъц 250 МВ.А-я гядяр олдугда) тятбиг едилир. Сюндцрмя эцъцнц артырмаг цчцн А.а. бязян ярийян горуйуъу иля тяъщиз олунур. Ачыг щавада гурула билмямяси вя газ эенерасийа едян ичлийин тез-тез дяйишдирилмяси тяляби А.а.-нын мянфи ъящятляридир.