Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOQRAF

  АВТÓГРАФ (авто… + …граф) – 1) шяхсян йазылмыш йазы, имза; 2) мцяллифин юз ялйазмасынын мятни; А.-ын бир нювц дя орта ясрлярдя Шяргдя мцсвяд дя адланмышдыр. Ядяби ясярлярин каноник мятнинин мцяййян едилмясиндя, щямчинин йарадыъылыг просесинин юйрянилмясиндя мцщцм мянбядир. Эюркямли шяхсиййятлярин А.-лары мютябяр сяняд кими сахланылыр вя тядгиг едилир. А.-ларын топланыб сахланылмасы иля архив, музей вя китабханалар мяшьул олур. Азярб. МЕА М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда, С.Мцмтаз ад. Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят Архивиндя А.А.Бакыханов, М.Ф. Ахундзадя,  М.Я.Сабир,  Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов,  Я.Щагвердийев,  Щ.Ъавид, Ц.Щаъыбяйли, М.С. Ордубади, Й.В. Чямянзяминли, Ъ.Ъаббарлы, С.Вурьун вя б.-ларынын А.-лары вар. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOQRAF

  АВТÓГРАФ (авто… + …граф) – 1) шяхсян йазылмыш йазы, имза; 2) мцяллифин юз ялйазмасынын мятни; А.-ын бир нювц дя орта ясрлярдя Шяргдя мцсвяд дя адланмышдыр. Ядяби ясярлярин каноник мятнинин мцяййян едилмясиндя, щямчинин йарадыъылыг просесинин юйрянилмясиндя мцщцм мянбядир. Эюркямли шяхсиййятлярин А.-лары мютябяр сяняд кими сахланылыр вя тядгиг едилир. А.-ларын топланыб сахланылмасы иля архив, музей вя китабханалар мяшьул олур. Азярб. МЕА М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда, С.Мцмтаз ад. Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят Архивиндя А.А.Бакыханов, М.Ф. Ахундзадя,  М.Я.Сабир,  Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов,  Я.Щагвердийев,  Щ.Ъавид, Ц.Щаъыбяйли, М.С. Ордубади, Й.В. Чямянзяминли, Ъ.Ъаббарлы, С.Вурьун вя б.-ларынын А.-лары вар. 

  AVTOQRAF

  АВТÓГРАФ (авто… + …граф) – 1) шяхсян йазылмыш йазы, имза; 2) мцяллифин юз ялйазмасынын мятни; А.-ын бир нювц дя орта ясрлярдя Шяргдя мцсвяд дя адланмышдыр. Ядяби ясярлярин каноник мятнинин мцяййян едилмясиндя, щямчинин йарадыъылыг просесинин юйрянилмясиндя мцщцм мянбядир. Эюркямли шяхсиййятлярин А.-лары мютябяр сяняд кими сахланылыр вя тядгиг едилир. А.-ларын топланыб сахланылмасы иля архив, музей вя китабханалар мяшьул олур. Азярб. МЕА М.Фцзули ад. Ялйазмалар Ин-тунда, С.Мцмтаз ад. Дювлят Ядябиййат вя Инъясянят Архивиндя А.А.Бакыханов, М.Ф. Ахундзадя,  М.Я.Сабир,  Ъ.Мяммядгулузадя, Н.Няриманов,  Я.Щагвердийев,  Щ.Ъавид, Ц.Щаъыбяйли, М.С. Ордубади, Й.В. Чямянзяминли, Ъ.Ъаббарлы, С.Вурьун вя б.-ларынын А.-лары вар.