Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BƏRKÖZ)
  BART Henrix 

  БAРТ (Бартщ) Щенрих (16.2.1821, Щамбург – 25.11.1865, Берлин) – алман coьrafiyaшцnas-сяййащы, etnoloq. 1863 илдяn Берлин Ун-тинин проф.-u, Берлиндя Ъоьрафийа Ъямиййятинин президенти олмушдур. 1850–55 иллярдя Ъ. Ричардсонун Африкайа експедисийасында иштирак етмиш, ики дяфя Бюйцк Сящраны кечмиш, бир сыра ващяни, Аир вя Дамергу платоларыны, Чад эюлц щювзясини, Ниэер чайыны vя onun sol qolu olan Benuеni тядгиг етмишдир. 1858–64 иллярдя Балкан й-а-ны вя Кичик Асийаны юйрянмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BƏRKÖZ
  BART Henrix 

  БAРТ (Бартщ) Щенрих (16.2.1821, Щамбург – 25.11.1865, Берлин) – алман coьrafiyaшцnas-сяййащы, etnoloq. 1863 илдяn Берлин Ун-тинин проф.-u, Берлиндя Ъоьрафийа Ъямиййятинин президенти олмушдур. 1850–55 иллярдя Ъ. Ричардсонун Африкайа експедисийасында иштирак етмиш, ики дяфя Бюйцк Сящраны кечмиш, бир сыра ващяни, Аир вя Дамергу платоларыны, Чад эюлц щювзясини, Ниэер чайыны vя onun sol qolu olan Benuеni тядгиг етмишдир. 1858–64 иллярдя Балкан й-а-ны вя Кичик Асийаны юйрянмишдир.

  BART Henrix 

  БAРТ (Бартщ) Щенрих (16.2.1821, Щамбург – 25.11.1865, Берлин) – алман coьrafiyaшцnas-сяййащы, etnoloq. 1863 илдяn Берлин Ун-тинин проф.-u, Берлиндя Ъоьрафийа Ъямиййятинин президенти олмушдур. 1850–55 иллярдя Ъ. Ричардсонун Африкайа експедисийасында иштирак етмиш, ики дяфя Бюйцк Сящраны кечмиш, бир сыра ващяни, Аир вя Дамергу платоларыны, Чад эюлц щювзясини, Ниэер чайыны vя onun sol qolu olan Benuеni тядгиг етмишдир. 1858–64 иллярдя Балкан й-а-ны вя Кичик Асийаны юйрянмишдир.