Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUTRİNTİ


  БУТРИНТИ, Бутрин т, Бутрот (йун.Bουθρωτόν; лат. Бутщротум) – Албанийанын ъ.-унда гядим шящяр. Ясасыны е.я. 7 ясрин сону – 6 ясрин яввялляриндя иллирийа- лыларын шящяр йериндя Керкирадан эялмяляр гоймушлар. Е.я. 168 илдя ромалылар тяряфиндян тутулмушдур. 15 ясрдя сакинляри тяряфиндян тярк едилмишдир. Б.-дя археоложи газынтылар 1927 илдян башламышдыр. Антик дюврдян акрополун (е.я. 7–4 ясрляр), Шир вя Скей гапылы шм. истещкамларынын (е.я. 5–4 ясрляр), шящярин ш. щиссясинин (е.я. 3 яср) диварлары; театры олан тиъарят мейданы (е.я. 3 ясрин сону, кярпиъ скена ерамызын 2 ясри), Йунийа Руфина булаьы (е.я. 4 яср – ерамызын 1 ясри, дивар нахышларынын галыглары), щямчинин портикин, пританейин, стойанын, антлы (чыхынтылы) мябядин (мозаикалы дюшямя) вя Минерва мябядинин (щамысы е.я. 3 яср), Ескулап мябядинин, нимфейин, бир нечя термин, эимнасинин, (щяндяси орнаментли мозаикалар), перистили олан евин (щамысы ерамызын 1–2 ясрляри), акведукун (тягр. е.я. 10 ил), цчлячяк планлы сарайын (ерамызын 4 ясри, дюшямя мозаикалары) вя Ашаьы шящярдя бир чох диэяр йашайыш вя иътимаи биналарын харабалыглары сахланылмышдыр. Баптистери (6 яср; 4 яср термляри ясасында), Т-шякилли планы олан Мярйям ана базиликасы (6 яср; реконструксийасы 9–10 вя 13 ясрляр), 13– 14 ясрляря аид бир нечя килсянин харабалыглары, Венесийа галасы (15 ясрин орталары) орта яср абидяляриндяндир. Акрополда 3 нефли базиликанын юзцлц (6 яср) вя гала (13–15 ясрляр, 19 ясрин яввяли; Археолоэийа музейи, антик щейкялтярашлыг коллексийасы) сахланылмышдыр. Археоложи горуг олан Б. Цмумдцнйа ирси сийащысына салынмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUTRİNTİ


  БУТРИНТИ, Бутрин т, Бутрот (йун.Bουθρωτόν; лат. Бутщротум) – Албанийанын ъ.-унда гядим шящяр. Ясасыны е.я. 7 ясрин сону – 6 ясрин яввялляриндя иллирийа- лыларын шящяр йериндя Керкирадан эялмяляр гоймушлар. Е.я. 168 илдя ромалылар тяряфиндян тутулмушдур. 15 ясрдя сакинляри тяряфиндян тярк едилмишдир. Б.-дя археоложи газынтылар 1927 илдян башламышдыр. Антик дюврдян акрополун (е.я. 7–4 ясрляр), Шир вя Скей гапылы шм. истещкамларынын (е.я. 5–4 ясрляр), шящярин ш. щиссясинин (е.я. 3 яср) диварлары; театры олан тиъарят мейданы (е.я. 3 ясрин сону, кярпиъ скена ерамызын 2 ясри), Йунийа Руфина булаьы (е.я. 4 яср – ерамызын 1 ясри, дивар нахышларынын галыглары), щямчинин портикин, пританейин, стойанын, антлы (чыхынтылы) мябядин (мозаикалы дюшямя) вя Минерва мябядинин (щамысы е.я. 3 яср), Ескулап мябядинин, нимфейин, бир нечя термин, эимнасинин, (щяндяси орнаментли мозаикалар), перистили олан евин (щамысы ерамызын 1–2 ясрляри), акведукун (тягр. е.я. 10 ил), цчлячяк планлы сарайын (ерамызын 4 ясри, дюшямя мозаикалары) вя Ашаьы шящярдя бир чох диэяр йашайыш вя иътимаи биналарын харабалыглары сахланылмышдыр. Баптистери (6 яср; 4 яср термляри ясасында), Т-шякилли планы олан Мярйям ана базиликасы (6 яср; реконструксийасы 9–10 вя 13 ясрляр), 13– 14 ясрляря аид бир нечя килсянин харабалыглары, Венесийа галасы (15 ясрин орталары) орта яср абидяляриндяндир. Акрополда 3 нефли базиликанын юзцлц (6 яср) вя гала (13–15 ясрляр, 19 ясрин яввяли; Археолоэийа музейи, антик щейкялтярашлыг коллексийасы) сахланылмышдыр. Археоложи горуг олан Б. Цмумдцнйа ирси сийащысына салынмышдыр.

  BUTRİNTİ


  БУТРИНТИ, Бутрин т, Бутрот (йун.Bουθρωτόν; лат. Бутщротум) – Албанийанын ъ.-унда гядим шящяр. Ясасыны е.я. 7 ясрин сону – 6 ясрин яввялляриндя иллирийа- лыларын шящяр йериндя Керкирадан эялмяляр гоймушлар. Е.я. 168 илдя ромалылар тяряфиндян тутулмушдур. 15 ясрдя сакинляри тяряфиндян тярк едилмишдир. Б.-дя археоложи газынтылар 1927 илдян башламышдыр. Антик дюврдян акрополун (е.я. 7–4 ясрляр), Шир вя Скей гапылы шм. истещкамларынын (е.я. 5–4 ясрляр), шящярин ш. щиссясинин (е.я. 3 яср) диварлары; театры олан тиъарят мейданы (е.я. 3 ясрин сону, кярпиъ скена ерамызын 2 ясри), Йунийа Руфина булаьы (е.я. 4 яср – ерамызын 1 ясри, дивар нахышларынын галыглары), щямчинин портикин, пританейин, стойанын, антлы (чыхынтылы) мябядин (мозаикалы дюшямя) вя Минерва мябядинин (щамысы е.я. 3 яср), Ескулап мябядинин, нимфейин, бир нечя термин, эимнасинин, (щяндяси орнаментли мозаикалар), перистили олан евин (щамысы ерамызын 1–2 ясрляри), акведукун (тягр. е.я. 10 ил), цчлячяк планлы сарайын (ерамызын 4 ясри, дюшямя мозаикалары) вя Ашаьы шящярдя бир чох диэяр йашайыш вя иътимаи биналарын харабалыглары сахланылмышдыр. Баптистери (6 яср; 4 яср термляри ясасында), Т-шякилли планы олан Мярйям ана базиликасы (6 яср; реконструксийасы 9–10 вя 13 ясрляр), 13– 14 ясрляря аид бир нечя килсянин харабалыглары, Венесийа галасы (15 ясрин орталары) орта яср абидяляриндяндир. Акрополда 3 нефли базиликанын юзцлц (6 яср) вя гала (13–15 ясрляр, 19 ясрин яввяли; Археолоэийа музейи, антик щейкялтярашлыг коллексийасы) сахланылмышдыр. Археоложи горуг олан Б. Цмумдцнйа ирси сийащысына салынмышдыр.