Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Əlibaba Abdulla oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ялибаба Абдулла оьлу (23.3.1915, Бакы – 10.8.1980, Бакы) – Азярб. ряггасы, балетмейстер. Азярб. ССР халг артисти (1959). 1936 илдян Азярб. Дювлят Филармонийасы рягс ансамблынын цзвц, 1941 илдян мащны вя рягс ансамблы рягс групунун рящбяри, 1960–73 иллярдя ися баш балетмейстери олмушдур. Азярб. Дювлят Рягс Ансамблынын тяшкилатчыларындандыр (1970). А. бир чох Азярб. халг рягсинин (“Ваьзалы”, “Нялбяки”, “Йаллы” вя с.),

  “Азярбайъан тойу” композисийасынын, щямчинин хариъи юлкя халглары рягсляринин гурулушуну вермиш, Азярб. бястякарларынын ясярляри ясасында хореографик програмлар щазырламышдыр (“Вятян вя ъябщя”, Ц.Щаъыбяйли; “Мящсул”, “Вятян” сциталары, Ъ.Ъащанэиров вя с.). “Ашыг Гяриб” (З.Щаъыбяйов), “Даиси” (З.Палиашвили) опералары вя с. ясярлярдя рягслярин гурулушуну вермишдир. Тялябя вя эянълярин 6-ъы Цмумдцнйа фестивалында (1957, Москва) гызыл медала лайиг эюрцлмцшдцр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Əlibaba Abdulla oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ялибаба Абдулла оьлу (23.3.1915, Бакы – 10.8.1980, Бакы) – Азярб. ряггасы, балетмейстер. Азярб. ССР халг артисти (1959). 1936 илдян Азярб. Дювлят Филармонийасы рягс ансамблынын цзвц, 1941 илдян мащны вя рягс ансамблы рягс групунун рящбяри, 1960–73 иллярдя ися баш балетмейстери олмушдур. Азярб. Дювлят Рягс Ансамблынын тяшкилатчыларындандыр (1970). А. бир чох Азярб. халг рягсинин (“Ваьзалы”, “Нялбяки”, “Йаллы” вя с.),

  “Азярбайъан тойу” композисийасынын, щямчинин хариъи юлкя халглары рягсляринин гурулушуну вермиш, Азярб. бястякарларынын ясярляри ясасында хореографик програмлар щазырламышдыр (“Вятян вя ъябщя”, Ц.Щаъыбяйли; “Мящсул”, “Вятян” сциталары, Ъ.Ъащанэиров вя с.). “Ашыг Гяриб” (З.Щаъыбяйов), “Даиси” (З.Палиашвили) опералары вя с. ясярлярдя рягслярин гурулушуну вермишдир. Тялябя вя эянълярин 6-ъы Цмумдцнйа фестивалында (1957, Москва) гызыл медала лайиг эюрцлмцшдцр.

  ABDULLAYEV Əlibaba Abdulla oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ялибаба Абдулла оьлу (23.3.1915, Бакы – 10.8.1980, Бакы) – Азярб. ряггасы, балетмейстер. Азярб. ССР халг артисти (1959). 1936 илдян Азярб. Дювлят Филармонийасы рягс ансамблынын цзвц, 1941 илдян мащны вя рягс ансамблы рягс групунун рящбяри, 1960–73 иллярдя ися баш балетмейстери олмушдур. Азярб. Дювлят Рягс Ансамблынын тяшкилатчыларындандыр (1970). А. бир чох Азярб. халг рягсинин (“Ваьзалы”, “Нялбяки”, “Йаллы” вя с.),

  “Азярбайъан тойу” композисийасынын, щямчинин хариъи юлкя халглары рягсляринин гурулушуну вермиш, Азярб. бястякарларынын ясярляри ясасында хореографик програмлар щазырламышдыр (“Вятян вя ъябщя”, Ц.Щаъыбяйли; “Мящсул”, “Вятян” сциталары, Ъ.Ъащанэиров вя с.). “Ашыг Гяриб” (З.Щаъыбяйов), “Даиси” (З.Палиашвили) опералары вя с. ясярлярдя рягслярин гурулушуну вермишдир. Тялябя вя эянълярин 6-ъы Цмумдцнйа фестивалында (1957, Москва) гызыл медала лайиг эюрцлмцшдцр.