Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLALOV Bilal Telman oğlu

  БИЛАЛОВ Билал Телман оьлу (д.2.1.1963, Газах р-унун Фярящли к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1997). М.В.Ломоносов ад. Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1986). 1990–95 иллярдя Эянъя Технолоэийа Ун-тиндя дярс демишдир, 1995-ъи илдян АМЕА Рийазиййат-Механика Ин-тунда ишляйир (2003 илдян шюбя мцдири). Елми ишляри хятти операторларын спектрал нязяриййяси, йахынлашма нязяриййяси, базисляр нязяриййяси вя гейри-щармоник Фурйе анализи сащяляриня аиддир. 100-дян артыг елми мягалянин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLALOV Bilal Telman oğlu

  БИЛАЛОВ Билал Телман оьлу (д.2.1.1963, Газах р-унун Фярящли к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1997). М.В.Ломоносов ад. Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1986). 1990–95 иллярдя Эянъя Технолоэийа Ун-тиндя дярс демишдир, 1995-ъи илдян АМЕА Рийазиййат-Механика Ин-тунда ишляйир (2003 илдян шюбя мцдири). Елми ишляри хятти операторларын спектрал нязяриййяси, йахынлашма нязяриййяси, базисляр нязяриййяси вя гейри-щармоник Фурйе анализи сащяляриня аиддир. 100-дян артыг елми мягалянин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.

  BİLALOV Bilal Telman oğlu

  БИЛАЛОВ Билал Телман оьлу (д.2.1.1963, Газах р-унун Фярящли к.) – Азярб. рийазиййатчысы, физика-рийазиййат е.д. (1997). М.В.Ломоносов ад. Москва Дювлят Ун-тини битирмишдир (1986). 1990–95 иллярдя Эянъя Технолоэийа Ун-тиндя дярс демишдир, 1995-ъи илдян АМЕА Рийазиййат-Механика Ин-тунда ишляйир (2003 илдян шюбя мцдири). Елми ишляри хятти операторларын спектрал нязяриййяси, йахынлашма нязяриййяси, базисляр нязяриййяси вя гейри-щармоник Фурйе анализи сащяляриня аиддир. 100-дян артыг елми мягалянин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.