Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLALOV Səid Bilal oğlu

  БИЛАЛОВ Сяид Билал оьлу (12.2.1941, Губа р-нун Сющцб к. – 6.4.2001, Бакы) – Азярб. кимйачысы, к.е.д. (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1965). АМЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тун да баш мцщяндис, бюйцк елми ишчи, апарыъы елми ишчи вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары тяркибиндя азот, кцкцрд вя фосфор сахлайан цзви бирляшмялярин, онларын метал тюрямяляри вя комплекс бирляшмяляринин синтези сащясиндядир. 200-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLALOV Səid Bilal oğlu

  БИЛАЛОВ Сяид Билал оьлу (12.2.1941, Губа р-нун Сющцб к. – 6.4.2001, Бакы) – Азярб. кимйачысы, к.е.д. (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1965). АМЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тун да баш мцщяндис, бюйцк елми ишчи, апарыъы елми ишчи вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары тяркибиндя азот, кцкцрд вя фосфор сахлайан цзви бирляшмялярин, онларын метал тюрямяляри вя комплекс бирляшмяляринин синтези сащясиндядир. 200-дян чох елми ясярин мцяллифидир.

  BİLALOV Səid Bilal oğlu

  БИЛАЛОВ Сяид Билал оьлу (12.2.1941, Губа р-нун Сющцб к. – 6.4.2001, Бакы) – Азярб. кимйачысы, к.е.д. (1991). Азярб. Дювлят Ун-тини (индики БДУ) битирмишдир (1965). АМЕА Ашгарлар Кимйасы Ин-тун да баш мцщяндис, бюйцк елми ишчи, апарыъы елми ишчи вязифяляриндя чалышмышдыр. Тядгигатлары тяркибиндя азот, кцкцрд вя фосфор сахлайан цзви бирляшмялярин, онларын метал тюрямяляри вя комплекс бирляшмяляринин синтези сащясиндядир. 200-дян чох елми ясярин мцяллифидир.