Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Əlikrəm Zakir oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Яликрям Закир оьлу (д.1.8.1940, Шамахы) – Азярб. философу, фялсяфя е.д. (1998), проф. (1999). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасынын проректору вязифясиндя чалышыр (1999 илдян). Тядгигатлары милли мцнасибятляр, инсан щцгуглары вя дювлят идарячилийи мясяляляриня аиддир. Йцздян артыг елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Əlikrəm Zakir oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Яликрям Закир оьлу (д.1.8.1940, Шамахы) – Азярб. философу, фялсяфя е.д. (1998), проф. (1999). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасынын проректору вязифясиндя чалышыр (1999 илдян). Тядгигатлары милли мцнасибятляр, инсан щцгуглары вя дювлят идарячилийи мясяляляриня аиддир. Йцздян артыг елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир.

   

  ABDULLAYEV Əlikrəm Zakir oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Яликрям Закир оьлу (д.1.8.1940, Шамахы) – Азярб. философу, фялсяфя е.д. (1998), проф. (1999). Азярб. Дювлят Ун-тини битирмишдир (1962). Азярб. Респ. Президенти йанында Дювлят Идарячилийи Академийасынын проректору вязифясиндя чалышыр (1999 илдян). Тядгигатлары милли мцнасибятляр, инсан щцгуглары вя дювлят идарячилийи мясяляляриня аиддир. Йцздян артыг елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя китабын мцяллифидир.