Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUZ GENERATORU


  BUZ GENERÁTORU – судан сцни буз алмаг цчцн сойудуъу гурьу. Б.э.-нда мцхтялиф формалы (куб, блок, тава, кристал) вя юлчцлц техники вя гида бузу щазырланыр. Б.э.-лары ики типя айрылыр. Биринъи тип билаваситя (бирбаша) сойудуъулу Б.э.-нда буз бухарландырыъы апаратын сятщиндя дондурулур. Икинъи тип Б.э.-нда буз гялибляри –10°Ъ-дян –12°Ъ-йядяк темп- рда сиркулйасийа едян дуз мящлулу васитясиля сойудулур. Борулу, пулъуглу вя гарлы (кристал) буз йарадан Б.э.-лары даща интенсивдир, онларда буз гялибляри олмур. Суйу тябягя-тябягя фасилясиз дондурмагла буз алыныр; бу, донмуш сятщ ващидиндян даща чох буз алмаьа имкан верир. Беля Б.э.-нун мящсулдарлыьы суткада 40 т-а чатыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUZ GENERATORU


  BUZ GENERÁTORU – судан сцни буз алмаг цчцн сойудуъу гурьу. Б.э.-нда мцхтялиф формалы (куб, блок, тава, кристал) вя юлчцлц техники вя гида бузу щазырланыр. Б.э.-лары ики типя айрылыр. Биринъи тип билаваситя (бирбаша) сойудуъулу Б.э.-нда буз бухарландырыъы апаратын сятщиндя дондурулур. Икинъи тип Б.э.-нда буз гялибляри –10°Ъ-дян –12°Ъ-йядяк темп- рда сиркулйасийа едян дуз мящлулу васитясиля сойудулур. Борулу, пулъуглу вя гарлы (кристал) буз йарадан Б.э.-лары даща интенсивдир, онларда буз гялибляри олмур. Суйу тябягя-тябягя фасилясиз дондурмагла буз алыныр; бу, донмуш сятщ ващидиндян даща чох буз алмаьа имкан верир. Беля Б.э.-нун мящсулдарлыьы суткада 40 т-а чатыр.

  BUZ GENERATORU


  BUZ GENERÁTORU – судан сцни буз алмаг цчцн сойудуъу гурьу. Б.э.-нда мцхтялиф формалы (куб, блок, тава, кристал) вя юлчцлц техники вя гида бузу щазырланыр. Б.э.-лары ики типя айрылыр. Биринъи тип билаваситя (бирбаша) сойудуъулу Б.э.-нда буз бухарландырыъы апаратын сятщиндя дондурулур. Икинъи тип Б.э.-нда буз гялибляри –10°Ъ-дян –12°Ъ-йядяк темп- рда сиркулйасийа едян дуз мящлулу васитясиля сойудулур. Борулу, пулъуглу вя гарлы (кристал) буз йарадан Б.э.-лары даща интенсивдир, онларда буз гялибляри олмур. Суйу тябягя-тябягя фасилясиз дондурмагла буз алыныр; бу, донмуш сятщ ващидиндян даща чох буз алмаьа имкан верир. Беля Б.э.-нун мящсулдарлыьы суткада 40 т-а чатыр.