Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUZ ÖRTÜYÜ


  BUZ ЮRTЦYЦ – ilin soyuq fяsillяrindя okean, dяniz, чay vя gюllяrin donmasы nяticяsindя яmяlя gяlяn, yaxud qonшu r-n- lardan hяmin hюvzяlяrя gяtirilяn buzlar. Yцksяk enliklяrdя ilboyu qalыr. Arktika dяnizlяrindя B.ю. yayda, яsasяn, sahilboyu zonada яriyir. Antarktika sularыnda vя Шimal Buzlu okeanыnda daha чoxdur. B.ю. birillik vя чoxillik olur.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUZ ÖRTÜYÜ


  BUZ ЮRTЦYЦ – ilin soyuq fяsillяrindя okean, dяniz, чay vя gюllяrin donmasы nяticяsindя яmяlя gяlяn, yaxud qonшu r-n- lardan hяmin hюvzяlяrя gяtirilяn buzlar. Yцksяk enliklяrdя ilboyu qalыr. Arktika dяnizlяrindя B.ю. yayda, яsasяn, sahilboyu zonada яriyir. Antarktika sularыnda vя Шimal Buzlu okeanыnda daha чoxdur. B.ю. birillik vя чoxillik olur.

  BUZ ÖRTÜYÜ


  BUZ ЮRTЦYЦ – ilin soyuq fяsillяrindя okean, dяniz, чay vя gюllяrin donmasы nяticяsindя яmяlя gяlяn, yaxud qonшu r-n- lardan hяmin hюvzяlяrя gяtirilяn buzlar. Yцksяk enliklяrdя ilboyu qalыr. Arktika dяnizlяrindя B.ю. yayda, яsasяn, sahilboyu zonada яriyir. Antarktika sularыnda vя Шimal Buzlu okeanыnda daha чoxdur. B.ю. birillik vя чoxillik olur.