Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUZA

  БУЗА – юзбякляр, газахлар, башгырдлар, Волгабойу вя Крым татарларында гаты вя ширин азалкоголлу (тяркибиндя 4–6% спирт олур) ички. Бир гядяр гыъгырдылмыш дары, йахуд гарьыдалыдан щазырланыр. Русийада йулаф, дары вя йа гарабашаг унундан щазырланан ички щямчинин пивя кими мялум иди. 17 яср тцрк сяййащы Евлийа Чялябинин китабында гейд олунур. Гонаглара десерт кими верилян Б. хцсуси щюрмят яламяти щесаб олунурду.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUZA

  БУЗА – юзбякляр, газахлар, башгырдлар, Волгабойу вя Крым татарларында гаты вя ширин азалкоголлу (тяркибиндя 4–6% спирт олур) ички. Бир гядяр гыъгырдылмыш дары, йахуд гарьыдалыдан щазырланыр. Русийада йулаф, дары вя йа гарабашаг унундан щазырланан ички щямчинин пивя кими мялум иди. 17 яср тцрк сяййащы Евлийа Чялябинин китабында гейд олунур. Гонаглара десерт кими верилян Б. хцсуси щюрмят яламяти щесаб олунурду.

  BUZA

  БУЗА – юзбякляр, газахлар, башгырдлар, Волгабойу вя Крым татарларында гаты вя ширин азалкоголлу (тяркибиндя 4–6% спирт олур) ички. Бир гядяр гыъгырдылмыш дары, йахуд гарьыдалыдан щазырланыр. Русийада йулаф, дары вя йа гарабашаг унундан щазырланан ички щямчинин пивя кими мялум иди. 17 яср тцрк сяййащы Евлийа Чялябинин китабында гейд олунур. Гонаглара десерт кими верилян Б. хцсуси щюрмят яламяти щесаб олунурду.