Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Əliquzu Muxtar oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Ялигузу Мухтар оьлу (10.3.1928, Шямкир р-нунун Тязякянд к. – 29.1.2006, щямин к.-дя) – Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1955). 1957–91 иллярдя Шямкир р-нунун М.Язизбяйов ад. совхозунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Цзцмчцлцк сащясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя етмишдир. Азярб. ССР Али Советинин (5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Əliquzu Muxtar oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Ялигузу Мухтар оьлу (10.3.1928, Шямкир р-нунун Тязякянд к. – 29.1.2006, щямин к.-дя) – Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1955). 1957–91 иллярдя Шямкир р-нунун М.Язизбяйов ад. совхозунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Цзцмчцлцк сащясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя етмишдир. Азярб. ССР Али Советинин (5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.

  ABDULLAYEV Əliquzu Muxtar oğlu 

  АБДУЛЛАЙЕВ Ялигузу Мухтар оьлу (10.3.1928, Шямкир р-нунун Тязякянд к. – 29.1.2006, щямин к.-дя) – Сосиалист Ямяйи Гящряманы (1955). 1957–91 иллярдя Шямкир р-нунун М.Язизбяйов ад. совхозунда мцхтялиф вязифялярдя чалышмышдыр. Цзцмчцлцк сащясиндя йцксяк наилиййятляр ялдя етмишдир. Азярб. ССР Али Советинин (5-ъи чаьырыш) депутаты олмушдур.