Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUZATAN


  BUZATAN, buzkeчиrяn гурьу – суашыран бяндин щиссяси; бузу йухары бйефдян ашаьы бйефя кечирир. Сутуллайыъы бяндин, деривасийа каналынын вя йа СЕС-дя басгылы щювзянин тяркибиня дя дахил ола биляр. Щидротехники сцрэцлц бетон астаналы суашырыъы олан Б. интенсив буз ахыны йерляриндя гурулур. Су ашаьы бйефя суашыран бяндин ашаьы щядди вя йа бетон новла верилир. Б. бянд ъябщяси цзря буз ахыны даща интенсив олан сащялярдя (мяс., ичяри яйилмиш сащилдя вя с.) йерляшдирилир. Су тясяррцфаты вя йа енерэетика дящняляри (сутоплайанлар) олан йерлярдя Б.-лар еля гурулур ки, су гябуледиъиляриня буз дцшмясин.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUZATAN


  BUZATAN, buzkeчиrяn гурьу – суашыран бяндин щиссяси; бузу йухары бйефдян ашаьы бйефя кечирир. Сутуллайыъы бяндин, деривасийа каналынын вя йа СЕС-дя басгылы щювзянин тяркибиня дя дахил ола биляр. Щидротехники сцрэцлц бетон астаналы суашырыъы олан Б. интенсив буз ахыны йерляриндя гурулур. Су ашаьы бйефя суашыран бяндин ашаьы щядди вя йа бетон новла верилир. Б. бянд ъябщяси цзря буз ахыны даща интенсив олан сащялярдя (мяс., ичяри яйилмиш сащилдя вя с.) йерляшдирилир. Су тясяррцфаты вя йа енерэетика дящняляри (сутоплайанлар) олан йерлярдя Б.-лар еля гурулур ки, су гябуледиъиляриня буз дцшмясин.

  BUZATAN


  BUZATAN, buzkeчиrяn гурьу – суашыран бяндин щиссяси; бузу йухары бйефдян ашаьы бйефя кечирир. Сутуллайыъы бяндин, деривасийа каналынын вя йа СЕС-дя басгылы щювзянин тяркибиня дя дахил ола биляр. Щидротехники сцрэцлц бетон астаналы суашырыъы олан Б. интенсив буз ахыны йерляриндя гурулур. Су ашаьы бйефя суашыран бяндин ашаьы щядди вя йа бетон новла верилир. Б. бянд ъябщяси цзря буз ахыны даща интенсив олан сащялярдя (мяс., ичяри яйилмиш сащилдя вя с.) йерляшдирилир. Су тясяррцфаты вя йа енерэетика дящняляри (сутоплайанлар) олан йерлярдя Б.-лар еля гурулур ки, су гябуледиъиляриня буз дцшмясин.