Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLALOV Yaşar Mahmud oğlu 

  БИЛАЛОВ Йашар Мащмуд оьлу (д. 29.9.1936, Шяки) – Азярб. кимйачысы, техника е. д. (1987), проф. (1988). Ямякдар елм хадими (2000). Москва Дювлят Зяриф  Кимйа-Технолоэийа Ин-туну битирмишдир (1961). Азярб. Дювлят Нефт Академийасынын йцксякмолекуллу бирляшмялярин технолоэийасы кафедрасынын мцдиридир (1972 илдян). Тядгигатлары полимерлярин модификасийасы, онларын ясасында мцхтялиф мягсядли композисийалар алынмасына щяср едилиб. 400-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян дярс вясаитляринин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLALOV Yaşar Mahmud oğlu 

  БИЛАЛОВ Йашар Мащмуд оьлу (д. 29.9.1936, Шяки) – Азярб. кимйачысы, техника е. д. (1987), проф. (1988). Ямякдар елм хадими (2000). Москва Дювлят Зяриф  Кимйа-Технолоэийа Ин-туну битирмишдир (1961). Азярб. Дювлят Нефт Академийасынын йцксякмолекуллу бирляшмялярин технолоэийасы кафедрасынын мцдиридир (1972 илдян). Тядгигатлары полимерлярин модификасийасы, онларын ясасында мцхтялиф мягсядли композисийалар алынмасына щяср едилиб. 400-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян дярс вясаитляринин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар. 

  BİLALOV Yaşar Mahmud oğlu 

  БИЛАЛОВ Йашар Мащмуд оьлу (д. 29.9.1936, Шяки) – Азярб. кимйачысы, техника е. д. (1987), проф. (1988). Ямякдар елм хадими (2000). Москва Дювлят Зяриф  Кимйа-Технолоэийа Ин-туну битирмишдир (1961). Азярб. Дювлят Нефт Академийасынын йцксякмолекуллу бирляшмялярин технолоэийасы кафедрасынын мцдиридир (1972 илдян). Тядгигатлары полимерлярин модификасийасы, онларын ясасында мцхтялиф мягсядли композисийалар алынмасына щяср едилиб. 400-дян артыг елми ясярин, о ъцмлядян дярс вясаитляринин мцяллифидир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмяти вар.