Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUZLAQ ÇÖKÜNTÜLƏRİ


  БУЗЛАГ ЧЮКЦНТЦЛЯРИ, глйасиал чюкцнтцляр – мцасир, йахуд гядим бузлагларын фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялян чюкцнтц комплекси. Б.ч.-ни 4 эенетик типя айырырлар: моренляр (бузлаьын юзц), флцвиоглйасиал чюкцнтцляр (су-бузлаг чюkцntцlяri), эюл-бузлаг чюкцнтцляри (лим- ноглйасиал чюкцнтцляр) вя айсберг чюкцнтцляри. Б.ч. йалныз Антропоэен системинин чюкцнтцляри арасында дейил, гядим системлярин чюкцнтцляриндя дя вар. Б.ч.-ндя бязян алмаз, гызыл, платин вя с. сяпинтиляриня раст эялиниr; belя чюкцнтцляр зянэин аллцвиал вя дяниз сяпинти йатагларынын ямяля эялмясиnin мянбяyiдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUZLAQ ÇÖKÜNTÜLƏRİ


  БУЗЛАГ ЧЮКЦНТЦЛЯРИ, глйасиал чюкцнтцляр – мцасир, йахуд гядим бузлагларын фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялян чюкцнтц комплекси. Б.ч.-ни 4 эенетик типя айырырлар: моренляр (бузлаьын юзц), флцвиоглйасиал чюкцнтцляр (су-бузлаг чюkцntцlяri), эюл-бузлаг чюкцнтцляри (лим- ноглйасиал чюкцнтцляр) вя айсберг чюкцнтцляри. Б.ч. йалныз Антропоэен системинин чюкцнтцляри арасында дейил, гядим системлярин чюкцнтцляриндя дя вар. Б.ч.-ндя бязян алмаз, гызыл, платин вя с. сяпинтиляриня раст эялиниr; belя чюкцнтцляр зянэин аллцвиал вя дяниз сяпинти йатагларынын ямяля эялмясиnin мянбяyiдир.

  BUZLAQ ÇÖKÜNTÜLƏRİ


  БУЗЛАГ ЧЮКЦНТЦЛЯРИ, глйасиал чюкцнтцляр – мцасир, йахуд гядим бузлагларын фяалиййяти нятиъясиндя ямяля эялян чюкцнтц комплекси. Б.ч.-ни 4 эенетик типя айырырлар: моренляр (бузлаьын юзц), флцвиоглйасиал чюкцнтцляр (су-бузлаг чюkцntцlяri), эюл-бузлаг чюкцнтцляри (лим- ноглйасиал чюкцнтцляр) вя айсберг чюкцнтцляри. Б.ч. йалныз Антропоэен системинин чюкцнтцляри арасында дейил, гядим системлярин чюкцнтцляриндя дя вар. Б.ч.-ндя бязян алмаз, гызыл, платин вя с. сяпинтиляриня раст эялиниr; belя чюкцнтцляр зянэин аллцвиал вя дяниз сяпинти йатагларынын ямяля эялмясиnin мянбяyiдир.