Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
I CİLD (A, a - ALLAHVERDİYEV Süleyman)
  ABDULLAYEV Əlövsət Zakir oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ялювсят Закир оьлу (17.2.1920, индики Шамахы р-нунун Мяликчобанлы к. – 28.5.1993, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1963), проф. (1964), Азярб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1974). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1950). Щямин ун-тин филолоэийа факцлтясинин деканы (1962–67), проректору (1972–76), Азярб. дилчилийи кафедрасынын мцдири (1967–85) олмушдур. Тядгигатлары Азярб. дилининин синтаксисиня аиддир. Бейнялхалг тцрколоэийа конгрес вя конфрансларында мярузялярля чыхыш етмишдир.
       Ясярляри : Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Б., 1974; Тцрк диллеринин тарищсел эелишме сорунлары. Анкара, 1996.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
A, a – ALLAHVERDİYEV Süleyman
  ABDULLAYEV Əlövsət Zakir oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ялювсят Закир оьлу (17.2.1920, индики Шамахы р-нунун Мяликчобанлы к. – 28.5.1993, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1963), проф. (1964), Азярб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1974). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1950). Щямин ун-тин филолоэийа факцлтясинин деканы (1962–67), проректору (1972–76), Азярб. дилчилийи кафедрасынын мцдири (1967–85) олмушдур. Тядгигатлары Азярб. дилининин синтаксисиня аиддир. Бейнялхалг тцрколоэийа конгрес вя конфрансларында мярузялярля чыхыш етмишдир.
       Ясярляри : Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Б., 1974; Тцрк диллеринин тарищсел эелишме сорунлары. Анкара, 1996.

  ABDULLAYEV Əlövsət Zakir oğlu 


  АБДУЛЛАЙЕВ Ялювсят Закир оьлу (17.2.1920, индики Шамахы р-нунун Мяликчобанлы к. – 28.5.1993, Бакы) – Азярб. дилчиси, филолоэийа е.д. (1963), проф. (1964), Азярб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1974). Азярб. Дювлят Ун- тини битирмишдир (1950). Щямин ун-тин филолоэийа факцлтясинин деканы (1962–67), проректору (1972–76), Азярб. дилчилийи кафедрасынын мцдири (1967–85) олмушдур. Тядгигатлары Азярб. дилининин синтаксисиня аиддир. Бейнялхалг тцрколоэийа конгрес вя конфрансларында мярузялярля чыхыш етмишдир.
       Ясярляри : Мцасир Азярбайъан дилиндя табели мцряккяб ъцмляляр. Б., 1974; Тцрк диллеринин тарищсел эелишме сорунлары. Анкара, 1996.