Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUZLAQ KOMPLEKSİ


  БУЗЛАГ КОМПЛЕКСИ – 1) глйа сиолоэийад а: мцхтялиф тип морфоложи бузлаглардан ибарят ващид бузлаг тюрямяси. Бузлаг галханындан, ири бузлаг эцн- бязляриндян вя шелф бузлагларындан ибарят материк Б.к., эцнбяз вя чыхынты бузлагларындан ибарят а д а Б.к., ясасян, даь- арасы бузлаг платоларындан вя дяря бузлагларындан ибарят даь-юртцк Б.к., даьларын йухары щиссялярини ящатя едян вя бцтцн тип дяря бузлагларындан ибарят силсиля вя зирвя Б.к. вя даща сакит релйефдя ямяля эялян плат о, йамаъ вя даьятяйи Б.к. tiplяri ayыrd edilir. 2) Эеоморфолоэийад а: бузлаьын кянар щиссясиндя релйеф формаларынын вя бузлаг чюкцнтцляринин ганунауйьун йерляшмяси.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUZLAQ KOMPLEKSİ


  БУЗЛАГ КОМПЛЕКСИ – 1) глйа сиолоэийад а: мцхтялиф тип морфоложи бузлаглардан ибарят ващид бузлаг тюрямяси. Бузлаг галханындан, ири бузлаг эцн- бязляриндян вя шелф бузлагларындан ибарят материк Б.к., эцнбяз вя чыхынты бузлагларындан ибарят а д а Б.к., ясасян, даь- арасы бузлаг платоларындан вя дяря бузлагларындан ибарят даь-юртцк Б.к., даьларын йухары щиссялярини ящатя едян вя бцтцн тип дяря бузлагларындан ибарят силсиля вя зирвя Б.к. вя даща сакит релйефдя ямяля эялян плат о, йамаъ вя даьятяйи Б.к. tiplяri ayыrd edilir. 2) Эеоморфолоэийад а: бузлаьын кянар щиссясиндя релйеф формаларынын вя бузлаг чюкцнтцляринин ганунауйьун йерляшмяси.

  BUZLAQ KOMPLEKSİ


  БУЗЛАГ КОМПЛЕКСИ – 1) глйа сиолоэийад а: мцхтялиф тип морфоложи бузлаглардан ибарят ващид бузлаг тюрямяси. Бузлаг галханындан, ири бузлаг эцн- бязляриндян вя шелф бузлагларындан ибарят материк Б.к., эцнбяз вя чыхынты бузлагларындан ибарят а д а Б.к., ясасян, даь- арасы бузлаг платоларындан вя дяря бузлагларындан ибарят даь-юртцк Б.к., даьларын йухары щиссялярини ящатя едян вя бцтцн тип дяря бузлагларындан ибарят силсиля вя зирвя Б.к. вя даща сакит релйефдя ямяля эялян плат о, йамаъ вя даьятяйи Б.к. tiplяri ayыrd edilir. 2) Эеоморфолоэийад а: бузлаьын кянар щиссясиндя релйеф формаларынын вя бузлаг чюкцнтцляринин ганунауйьун йерляшмяси.