Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUZLAQ QALXANI


  БУЗЛАГ ГАЛХАНЫ – планда тягр. изометрик формалы, бюйцк (1000 м-дян чох) галынлыьа вя сащяйя (50 мин км2-дян чох) малик, буз ахыны мяркяздян кянарлара доьру олан йасты-эцнбязвары бузлаг. Б.г.-нын морфолоэийасы вя онун бузунун щярякяти, демяк олар ки, йатаг релйефиндян асылы дейилдир. Йерцстц Б.г. (дяниз сявиййясиндян йухарыда) вя “дяниз” Б.г. (континентлярин шелф зонасында) айырырлар. Ян ири Б.г. Гярби Антарктидада вя Гренландийа а.-нын мяркязи щиссясиндядир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUZLAQ QALXANI


  БУЗЛАГ ГАЛХАНЫ – планда тягр. изометрик формалы, бюйцк (1000 м-дян чох) галынлыьа вя сащяйя (50 мин км2-дян чох) малик, буз ахыны мяркяздян кянарлара доьру олан йасты-эцнбязвары бузлаг. Б.г.-нын морфолоэийасы вя онун бузунун щярякяти, демяк олар ки, йатаг релйефиндян асылы дейилдир. Йерцстц Б.г. (дяниз сявиййясиндян йухарыда) вя “дяниз” Б.г. (континентлярин шелф зонасында) айырырлар. Ян ири Б.г. Гярби Антарктидада вя Гренландийа а.-нын мяркязи щиссясиндядир.

  BUZLAQ QALXANI


  БУЗЛАГ ГАЛХАНЫ – планда тягр. изометрик формалы, бюйцк (1000 м-дян чох) галынлыьа вя сащяйя (50 мин км2-дян чох) малик, буз ахыны мяркяздян кянарлара доьру олан йасты-эцнбязвары бузлаг. Б.г.-нын морфолоэийасы вя онун бузунун щярякяти, демяк олар ки, йатаг релйефиндян асылы дейилдир. Йерцстц Б.г. (дяниз сявиййясиндян йухарыда) вя “дяниз” Б.г. (континентлярин шелф зонасында) айырырлар. Ян ири Б.г. Гярби Антарктидада вя Гренландийа а.-нын мяркязи щиссясиндядир.