Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BUZOVNA SUALTI YÜKSƏKLİYİ


  БУЗОВНА СУАЛТЫ ЙЦКСЯКЛИЙИ – Азярб.-da, Хязяр дянизиндя палчыг вулканы. Шцвялан бурнундан (Абшерон й-а) шм.-г.-дя, Абшерон архипелагы аквато- рийасындадыр. Вахташыры пцскцрмяляри заманы (1951, 1953 вя 1958 иллярдя) адалар ямяля эялмиш, лакин аз мцддятдян сонра щямин адалар дяниз сулары иля йуйулуб йох олмушдур. 1953 илдяки пцскцрмя заманы ямяля эялян аданын сащ. 6,5 мин м2 олмушдуr.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BUZOVNA SUALTI YÜKSƏKLİYİ


  БУЗОВНА СУАЛТЫ ЙЦКСЯКЛИЙИ – Азярб.-da, Хязяр дянизиндя палчыг вулканы. Шцвялан бурнундан (Абшерон й-а) шм.-г.-дя, Абшерон архипелагы аквато- рийасындадыр. Вахташыры пцскцрмяляри заманы (1951, 1953 вя 1958 иллярдя) адалар ямяля эялмиш, лакин аз мцддятдян сонра щямин адалар дяниз сулары иля йуйулуб йох олмушдур. 1953 илдяки пцскцрмя заманы ямяля эялян аданын сащ. 6,5 мин м2 олмушдуr.

  BUZOVNA SUALTI YÜKSƏKLİYİ


  БУЗОВНА СУАЛТЫ ЙЦКСЯКЛИЙИ – Азярб.-da, Хязяр дянизиндя палчыг вулканы. Шцвялан бурнундан (Абшерон й-а) шм.-г.-дя, Абшерон архипелагы аквато- рийасындадыр. Вахташыры пцскцрмяляри заманы (1951, 1953 вя 1958 иллярдя) адалар ямяля эялмиш, лакин аз мцддятдян сонра щямин адалар дяниз сулары иля йуйулуб йох олмушдур. 1953 илдяки пцскцрмя заманы ямяля эялян аданын сащ. 6,5 мин м2 олмушдуr.