Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİLOX

  (‘Αρχίλοχοζ) (е.я. 680 илядяк тягр. е.я. 640) – гядим йунан шаири. Бир чох йунан мцщарибяляриндя иштирак етмишдир. Антик дюврцн илк лирик шаири олмушдур. Лирик шеир, елеэийа, щимн, епитафийа,  щяъв  вя  тямсилляриндян  парчалар (200–250 мисра) галмышдыр. А. йамб вязнинин йарадыъысы щесаб едилир. Антик дюврдя  А.-ун  сянятини  йцксяк  гиймятляндирмиш,  ону  Щомеря,  Щесиода  бянзятмишляр; вятяниндя шяряфиня мябяд инша етмишляр (е.я. 5 ясрин яввялляриндя). Феогнидин, Алкейин, Сапфонун, Пиндарын йарадыъылыьында,   щямчинин   йунан   драматурэийасында А.-ун тясири дуйулур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİLOX

  (‘Αρχίλοχοζ) (е.я. 680 илядяк тягр. е.я. 640) – гядим йунан шаири. Бир чох йунан мцщарибяляриндя иштирак етмишдир. Антик дюврцн илк лирик шаири олмушдур. Лирик шеир, елеэийа, щимн, епитафийа,  щяъв  вя  тямсилляриндян  парчалар (200–250 мисра) галмышдыр. А. йамб вязнинин йарадыъысы щесаб едилир. Антик дюврдя  А.-ун  сянятини  йцксяк  гиймятляндирмиш,  ону  Щомеря,  Щесиода  бянзятмишляр; вятяниндя шяряфиня мябяд инша етмишляр (е.я. 5 ясрин яввялляриндя). Феогнидин, Алкейин, Сапфонун, Пиндарын йарадыъылыьында,   щямчинин   йунан   драматурэийасында А.-ун тясири дуйулур.

  ARXİLOX

  (‘Αρχίλοχοζ) (е.я. 680 илядяк тягр. е.я. 640) – гядим йунан шаири. Бир чох йунан мцщарибяляриндя иштирак етмишдир. Антик дюврцн илк лирик шаири олмушдур. Лирик шеир, елеэийа, щимн, епитафийа,  щяъв  вя  тямсилляриндян  парчалар (200–250 мисра) галмышдыр. А. йамб вязнинин йарадыъысы щесаб едилир. Антик дюврдя  А.-ун  сянятини  йцксяк  гиймятляндирмиш,  ону  Щомеря,  Щесиода  бянзятмишляр; вятяниндя шяряфиня мябяд инша етмишляр (е.я. 5 ясрин яввялляриндя). Феогнидин, Алкейин, Сапфонун, Пиндарын йарадыъылыьында,   щямчинин   йунан   драматурэийасында А.-ун тясири дуйулур.