Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİMANDRİT

  (архи…йун. µανδριτης – ращибляр иъмасынын, йахуд монастырынын рящбяри) – христиан–православ монастыры башчысы; рущани семинарийа ректорлары, рущани миссийа рящбярляри, еляъя дя  рус православ килсясиндя вя  бязи башга килсялярдя ращиб пресвитерляр цчцн али рцтбя. Илк дяфя Антиохийа патриархлыьында мейдана эялмиш, 5 ясрдя эениш йайылмышдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİMANDRİT

  (архи…йун. µανδριτης – ращибляр иъмасынын, йахуд монастырынын рящбяри) – христиан–православ монастыры башчысы; рущани семинарийа ректорлары, рущани миссийа рящбярляри, еляъя дя  рус православ килсясиндя вя  бязи башга килсялярдя ращиб пресвитерляр цчцн али рцтбя. Илк дяфя Антиохийа патриархлыьында мейдана эялмиш, 5 ясрдя эениш йайылмышдыр.

  ARXİMANDRİT

  (архи…йун. µανδριτης – ращибляр иъмасынын, йахуд монастырынын рящбяри) – христиан–православ монастыры башчысы; рущани семинарийа ректорлары, рущани миссийа рящбярляри, еляъя дя  рус православ килсясиндя вя  бязи башга килсялярдя ращиб пресвитерляр цчцн али рцтбя. Илк дяфя Антиохийа патриархлыьында мейдана эялмиш, 5 ясрдя эениш йайылмышдыр.