Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAŞ ŞTATLAR


  БАШ ШТАТЛАР (фр. Éтатс эéнéраух) – Франсада 14–18 ясрлярдя силк нцмайяндяляринин али мяшвярятчи органы, силки монархийанын ясас институтларындан бири.

  Б.ш. фювгяладя щалларда цч силкин – рущанилярин, задяэанларын вя шящярлярин (цчцнъц силк адландырылан) нцмайяндяляринин иштиракы иля эениш тяркибдя иълас кечирян Крал шурасындан айрылмышдыр. Б.ш.-ын Крал шурасындан айрылмасынын дягиг тарихи мялум дейил. Илк дяфя 1302 илдя – крал щакимиййятинин дцнйяви мясялялярдя папа тахтындан асылы олмайан мцстягил фяалиййят эюстярмяк уьрунда мцбаризясинин гызьын чаьында чаьырылдыьы мялумдур. Сонралар цмумдювлят марагларына тохунан мцщцм гярарларын (малиййя субсидийаларынын айрылмасы, йени верэилярин тятбиг олунмасы, мцщарибянин апарылмасы вя ор- дунун тяшкили цчцн хярълярин мцяййянляшдирилмяси вя с.) яввялъядян бяйянилмясиня зярурят олдуьу заман крал тяряфиндян чаьырылырды. Бу сябябдян Б.ш.
  гейри-мцнтязям чаьырылырды (мяс., 1302, 1308, 1312, 1317, 1355 вя с. иллярдя).


  Б.ш. эцълц сосиал сарсынтыларла [Парис цсйаны (1357–58) вя Жакерийа (1358)] мцшайият олунан Йцзиллик мцщарибя (1337– 1453) дюврцндя – крал щакимиййятинин зяифлядийи вя дястяйя ещтийаъы олдуьу заман бюйцк нцфуз газанмышдыр. 1358 илдя Б.ш. дювлят идарячилийинин ясас мясялялярини (верэи
  топланмасы, малиййя хяръляри, дювлят апаратына нязарят вя с.) щялл етмяк щцгугуну ялдя етди. 1359 илдян сонра Б.ш. эеъ-эеъ чаьырылырды (мяс., 1420, 1439, 1468, 1484, 1506, 1560 вя с. иллярдя). Б.ш.-ын явязиня краллар артыг азад сечки йолу иля дейил, юзляринин шяхси эюстяриши иля щяр цч силкин нцмайяндяляриндян комплектляшдирилян даща мящдуд чярчивяли нотабллар ассамблейаларында мяслящятляшмяляр апармаьа цстцнлцк верирдиляр. Крал щакимиййятинин мющкямлянмяси вя мцтлягиййятин бяргярар олмасы иля Б.ш. силки монархийа институту кими тяняззцля уьрады. 16 ясрин 2-ъи йарысында баш верян Дини (щуэенот) мцщарибяляр дюврцндя Б.ш.-ын фяалиййятиндя мцяййян ъанланма мцшащидя олунду (1560, 1561, 1576, 1588, 1593, щямчинин 1614 иллярдя чаьырылмышдыр).

  Б.ш. 175 иллик фасилядян сонра ингилаб яряфясиндя юлкяни бцрцйян бющран шяраитиндя 1789 ил майын 5-дя ХВЫ Лцдовик тяряфиндян чаьырылмыш, лакин аз сонра онларын иши гябул олунмуш регламент чярчивясиндян чыхмышдыр. 1789 ил ийунун 17-дя цчцнъц силкин депутатлары юзлярини Милли Мяълис елан етмиш, ийунун
  9-да ися Милли Мяълис ингилаби Франсанын али нцмайяндялик вя ганунвериъи органына – Мцяссисляр Мяълисиня чеврилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAŞ ŞTATLAR


  БАШ ШТАТЛАР (фр. Éтатс эéнéраух) – Франсада 14–18 ясрлярдя силк нцмайяндяляринин али мяшвярятчи органы, силки монархийанын ясас институтларындан бири.

  Б.ш. фювгяладя щалларда цч силкин – рущанилярин, задяэанларын вя шящярлярин (цчцнъц силк адландырылан) нцмайяндяляринин иштиракы иля эениш тяркибдя иълас кечирян Крал шурасындан айрылмышдыр. Б.ш.-ын Крал шурасындан айрылмасынын дягиг тарихи мялум дейил. Илк дяфя 1302 илдя – крал щакимиййятинин дцнйяви мясялялярдя папа тахтындан асылы олмайан мцстягил фяалиййят эюстярмяк уьрунда мцбаризясинин гызьын чаьында чаьырылдыьы мялумдур. Сонралар цмумдювлят марагларына тохунан мцщцм гярарларын (малиййя субсидийаларынын айрылмасы, йени верэилярин тятбиг олунмасы, мцщарибянин апарылмасы вя ор- дунун тяшкили цчцн хярълярин мцяййянляшдирилмяси вя с.) яввялъядян бяйянилмясиня зярурят олдуьу заман крал тяряфиндян чаьырылырды. Бу сябябдян Б.ш.
  гейри-мцнтязям чаьырылырды (мяс., 1302, 1308, 1312, 1317, 1355 вя с. иллярдя).


  Б.ш. эцълц сосиал сарсынтыларла [Парис цсйаны (1357–58) вя Жакерийа (1358)] мцшайият олунан Йцзиллик мцщарибя (1337– 1453) дюврцндя – крал щакимиййятинин зяифлядийи вя дястяйя ещтийаъы олдуьу заман бюйцк нцфуз газанмышдыр. 1358 илдя Б.ш. дювлят идарячилийинин ясас мясялялярини (верэи
  топланмасы, малиййя хяръляри, дювлят апаратына нязарят вя с.) щялл етмяк щцгугуну ялдя етди. 1359 илдян сонра Б.ш. эеъ-эеъ чаьырылырды (мяс., 1420, 1439, 1468, 1484, 1506, 1560 вя с. иллярдя). Б.ш.-ын явязиня краллар артыг азад сечки йолу иля дейил, юзляринин шяхси эюстяриши иля щяр цч силкин нцмайяндяляриндян комплектляшдирилян даща мящдуд чярчивяли нотабллар ассамблейаларында мяслящятляшмяляр апармаьа цстцнлцк верирдиляр. Крал щакимиййятинин мющкямлянмяси вя мцтлягиййятин бяргярар олмасы иля Б.ш. силки монархийа институту кими тяняззцля уьрады. 16 ясрин 2-ъи йарысында баш верян Дини (щуэенот) мцщарибяляр дюврцндя Б.ш.-ын фяалиййятиндя мцяййян ъанланма мцшащидя олунду (1560, 1561, 1576, 1588, 1593, щямчинин 1614 иллярдя чаьырылмышдыр).

  Б.ш. 175 иллик фасилядян сонра ингилаб яряфясиндя юлкяни бцрцйян бющран шяраитиндя 1789 ил майын 5-дя ХВЫ Лцдовик тяряфиндян чаьырылмыш, лакин аз сонра онларын иши гябул олунмуш регламент чярчивясиндян чыхмышдыр. 1789 ил ийунун 17-дя цчцнъц силкин депутатлары юзлярини Милли Мяълис елан етмиш, ийунун
  9-да ися Милли Мяълис ингилаби Франсанын али нцмайяндялик вя ганунвериъи органына – Мцяссисляр Мяълисиня чеврилмишдир.

  BAŞ ŞTATLAR


  БАШ ШТАТЛАР (фр. Éтатс эéнéраух) – Франсада 14–18 ясрлярдя силк нцмайяндяляринин али мяшвярятчи органы, силки монархийанын ясас институтларындан бири.

  Б.ш. фювгяладя щалларда цч силкин – рущанилярин, задяэанларын вя шящярлярин (цчцнъц силк адландырылан) нцмайяндяляринин иштиракы иля эениш тяркибдя иълас кечирян Крал шурасындан айрылмышдыр. Б.ш.-ын Крал шурасындан айрылмасынын дягиг тарихи мялум дейил. Илк дяфя 1302 илдя – крал щакимиййятинин дцнйяви мясялялярдя папа тахтындан асылы олмайан мцстягил фяалиййят эюстярмяк уьрунда мцбаризясинин гызьын чаьында чаьырылдыьы мялумдур. Сонралар цмумдювлят марагларына тохунан мцщцм гярарларын (малиййя субсидийаларынын айрылмасы, йени верэилярин тятбиг олунмасы, мцщарибянин апарылмасы вя ор- дунун тяшкили цчцн хярълярин мцяййянляшдирилмяси вя с.) яввялъядян бяйянилмясиня зярурят олдуьу заман крал тяряфиндян чаьырылырды. Бу сябябдян Б.ш.
  гейри-мцнтязям чаьырылырды (мяс., 1302, 1308, 1312, 1317, 1355 вя с. иллярдя).


  Б.ш. эцълц сосиал сарсынтыларла [Парис цсйаны (1357–58) вя Жакерийа (1358)] мцшайият олунан Йцзиллик мцщарибя (1337– 1453) дюврцндя – крал щакимиййятинин зяифлядийи вя дястяйя ещтийаъы олдуьу заман бюйцк нцфуз газанмышдыр. 1358 илдя Б.ш. дювлят идарячилийинин ясас мясялялярини (верэи
  топланмасы, малиййя хяръляри, дювлят апаратына нязарят вя с.) щялл етмяк щцгугуну ялдя етди. 1359 илдян сонра Б.ш. эеъ-эеъ чаьырылырды (мяс., 1420, 1439, 1468, 1484, 1506, 1560 вя с. иллярдя). Б.ш.-ын явязиня краллар артыг азад сечки йолу иля дейил, юзляринин шяхси эюстяриши иля щяр цч силкин нцмайяндяляриндян комплектляшдирилян даща мящдуд чярчивяли нотабллар ассамблейаларында мяслящятляшмяляр апармаьа цстцнлцк верирдиляр. Крал щакимиййятинин мющкямлянмяси вя мцтлягиййятин бяргярар олмасы иля Б.ш. силки монархийа институту кими тяняззцля уьрады. 16 ясрин 2-ъи йарысында баш верян Дини (щуэенот) мцщарибяляр дюврцндя Б.ш.-ын фяалиййятиндя мцяййян ъанланма мцшащидя олунду (1560, 1561, 1576, 1588, 1593, щямчинин 1614 иллярдя чаьырылмышдыр).

  Б.ш. 175 иллик фасилядян сонра ингилаб яряфясиндя юлкяни бцрцйян бющран шяраитиндя 1789 ил майын 5-дя ХВЫ Лцдовик тяряфиндян чаьырылмыш, лакин аз сонра онларын иши гябул олунмуш регламент чярчивясиндян чыхмышдыр. 1789 ил ийунун 17-дя цчцнъц силкин депутатлары юзлярини Милли Мяълис елан етмиш, ийунун
  9-да ися Милли Мяълис ингилаби Франсанын али нцмайяндялик вя ганунвериъи органына – Мцяссисляр Мяълисиня чеврилмишдир.