Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİMED AKSİOMU

  мащиййяти ондан ибарятдир ки, верилян ики парчадан кичийини кифайят сайда эютцрдцкдя, щямишя щямин парчаларын бюйцйцндян даща бюйцк парча алмаг олар; бу, сащяляр, щяъмляр, мцсбят ядядляр вя с.-я дя аиддир. Цмумиййятля, яэяр А вя Б ейни бир кямиййятин гиймятляридирся вя А<Б-дирся, онда щямишя еля там м ядяди тапмаг олар ки, Ам >Б олар. Щесабда вя щяндясядя ардыъыл бюлмя просеси буна ясасланыр. А.а.-нун дягиг ифадяси Архимéдин “Кцря вя силиндр щаггында” ясяриндя верилмишдир.

   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİMED AKSİOMU

  мащиййяти ондан ибарятдир ки, верилян ики парчадан кичийини кифайят сайда эютцрдцкдя, щямишя щямин парчаларын бюйцйцндян даща бюйцк парча алмаг олар; бу, сащяляр, щяъмляр, мцсбят ядядляр вя с.-я дя аиддир. Цмумиййятля, яэяр А вя Б ейни бир кямиййятин гиймятляридирся вя А<Б-дирся, онда щямишя еля там м ядяди тапмаг олар ки, Ам >Б олар. Щесабда вя щяндясядя ардыъыл бюлмя просеси буна ясасланыр. А.а.-нун дягиг ифадяси Архимéдин “Кцря вя силиндр щаггында” ясяриндя верилмишдир.

   

  ARXİMED AKSİOMU

  мащиййяти ондан ибарятдир ки, верилян ики парчадан кичийини кифайят сайда эютцрдцкдя, щямишя щямин парчаларын бюйцйцндян даща бюйцк парча алмаг олар; бу, сащяляр, щяъмляр, мцсбят ядядляр вя с.-я дя аиддир. Цмумиййятля, яэяр А вя Б ейни бир кямиййятин гиймятляридирся вя А<Б-дирся, онда щямишя еля там м ядяди тапмаг олар ки, Ам >Б олар. Щесабда вя щяндясядя ардыъыл бюлмя просеси буна ясасланыр. А.а.-нун дягиг ифадяси Архимéдин “Кцря вя силиндр щаггында” ясяриндя верилмишдир.