Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BAŞKƏND

  БАШКЯНД – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян – Микойан, 6.12.1957 илдян – Йеьегнадзор р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1828–29 иллярдя кяндин азярб. ящалиси говулуб чыхарылмыш вя бурада Ирандан кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. 10.9.1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Вернашен гойулмушдур. Б. йахынлыьында 13–14 ясрляря аид мяшщур Эцлвянэ албан мябяд комплекси (Башкянд мябяди кими дя таныныр) йерляшир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BAŞKƏND

  БАШКЯНД – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян – Микойан, 6.12.1957 илдян – Йеьегнадзор р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1828–29 иллярдя кяндин азярб. ящалиси говулуб чыхарылмыш вя бурада Ирандан кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. 10.9.1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Вернашен гойулмушдур. Б. йахынлыьында 13–14 ясрляря аид мяшщур Эцлвянэ албан мябяд комплекси (Башкянд мябяди кими дя таныныр) йерляшир.

  BAŞKƏND

  БАШКЯНД – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян – Микойан, 6.12.1957 илдян – Йеьегнадзор р-ну) азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1828–29 иллярдя кяндин азярб. ящалиси говулуб чыхарылмыш вя бурада Ирандан кючцрцлмцш ермяниляр йерляшдирилмишдир. 10.9.1946 илдя кяндин ады дяйишдириляряк Вернашен гойулмушдур. Б. йахынлыьында 13–14 ясрляря аид мяшщур Эцлвянэ албан мябяд комплекси (Башкянд мябяди кими дя таныныр) йерляшир.