Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMATİK AXTARIŞ

  АВТОМАТИК  АХТАРЫШ – гапалы (якс-ялагяли) автоматик идаряетмя системиндя тятбиг олунур. А.а.-да обйектин эиришиня идаряедиъи тясирляр верилир, обйектин щямин тясирляря бязи мягсяд функсийаларынын гиймятляриндяки дяйишиклик шяклиндя олан реаксийасы гиймятляндирилир вя бунун ясасында мягсяд функсийасыны лазыми истигамятдя дяйишдирян идаряедиъи тясир мцяййян едилир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMATİK AXTARIŞ

  АВТОМАТИК  АХТАРЫШ – гапалы (якс-ялагяли) автоматик идаряетмя системиндя тятбиг олунур. А.а.-да обйектин эиришиня идаряедиъи тясирляр верилир, обйектин щямин тясирляря бязи мягсяд функсийаларынын гиймятляриндяки дяйишиклик шяклиндя олан реаксийасы гиймятляндирилир вя бунун ясасында мягсяд функсийасыны лазыми истигамятдя дяйишдирян идаряедиъи тясир мцяййян едилир.

  AVTOMATİK AXTARIŞ

  АВТОМАТИК  АХТАРЫШ – гапалы (якс-ялагяли) автоматик идаряетмя системиндя тятбиг олунур. А.а.-да обйектин эиришиня идаряедиъи тясирляр верилир, обйектин щямин тясирляря бязи мягсяд функсийаларынын гиймятляриндяки дяйишиклик шяклиндя олан реаксийасы гиймятляндирилир вя бунун ясасында мягсяд функсийасыны лазыми истигамятдя дяйишдирян идаряедиъи тясир мцяййян едилир.