Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜLBÜLÖLƏN


  БЦЛБЦЛЮЛЯН, Бцлбцлоьл у, К аща – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян Микойан, 6.12.1957 илдян Йеьегнадзор р-ну), Тякядондуран д.- нын йахынлыьында азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя кянд ермянилярин тяъавцзц нятиъясиндя даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмиш, галанлары ися гачгын дцшмцшляр. 1922 илдя онларын бир щиссяси эери гайытса да, аз сонра йенидян кянддян говулмушлар вя кянд ляьв едилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜLBÜLÖLƏN


  БЦЛБЦЛЮЛЯН, Бцлбцлоьл у, К аща – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян Микойан, 6.12.1957 илдян Йеьегнадзор р-ну), Тякядондуран д.- нын йахынлыьында азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя кянд ермянилярин тяъавцзц нятиъясиндя даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмиш, галанлары ися гачгын дцшмцшляр. 1922 илдя онларын бир щиссяси эери гайытса да, аз сонра йенидян кянддян говулмушлар вя кянд ляьв едилмишдир.

  BÜLBÜLÖLƏN


  БЦЛБЦЛЮЛЯН, Бцлбцлоьл у, К аща – Иряван губ.-нын Шярур-Дяряляйяз гязасында (15.10.1931 илдян Кешишкянд, 3.1.1935 илдян Микойан, 6.12.1957 илдян Йеьегнадзор р-ну), Тякядондуран д.- нын йахынлыьында азярб.-ларын йашадыьы кянд. 1918 илдя кянд ермянилярин тяъавцзц нятиъясиндя даьыдылмыш, ящалисинин бир щиссяси гятля йетирилмиш, галанлары ися гачгын дцшмцшляр. 1922 илдя онларын бир щиссяси эери гайытса да, аз сонра йенидян кянддян говулмушлар вя кянд ляьв едилмишдир.