Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BƏRKÖZ)
  BAŞQIRD ƏLVAN ÖRDƏKLƏRİ


  БАШГЫРД ЯЛВАН ЮРДЯКЛЯРИ – ятлик юрдяк ъинси. “Благоварски” дамазлыг гушчулуг з-дунда (Башг.) йетишдирилмишдир. Тцк юртцйц гящвяйидир. 5–6 щяфтялик еркяк фярдлярин башы, бойнунун, белинин вя гуйруьунун йухары щиссяси гара-мави чаларлыдыр. Башы орта бюйцклцкдядир. Бойну гыса вя йоьундур. Дюшц енли, габарыгдыр. 7 щяфтялик кюрпя юрдяклярин кцтляси 3,4 кг-а чатыр. Йумуртлаьанлыг ил ярзиндя 200–220 йумуртадан ибарят олур. Бир йумуртанын чякиси 80–90 г-дыр. Майаланма габилиййяти 93,7%-дир. Яти зяриф, ширяли, йцксяк пящриз хцсусиййятляриня маликдир. Б.я.ю-ни ян садя тикилилярдя вя дайаз су щовузларында (нощурларда) сахлайырлар.
   

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BƏRKÖZ
  BAŞQIRD ƏLVAN ÖRDƏKLƏRİ


  БАШГЫРД ЯЛВАН ЮРДЯКЛЯРИ – ятлик юрдяк ъинси. “Благоварски” дамазлыг гушчулуг з-дунда (Башг.) йетишдирилмишдир. Тцк юртцйц гящвяйидир. 5–6 щяфтялик еркяк фярдлярин башы, бойнунун, белинин вя гуйруьунун йухары щиссяси гара-мави чаларлыдыр. Башы орта бюйцклцкдядир. Бойну гыса вя йоьундур. Дюшц енли, габарыгдыр. 7 щяфтялик кюрпя юрдяклярин кцтляси 3,4 кг-а чатыр. Йумуртлаьанлыг ил ярзиндя 200–220 йумуртадан ибарят олур. Бир йумуртанын чякиси 80–90 г-дыр. Майаланма габилиййяти 93,7%-дир. Яти зяриф, ширяли, йцксяк пящриз хцсусиййятляриня маликдир. Б.я.ю-ни ян садя тикилилярдя вя дайаз су щовузларында (нощурларда) сахлайырлар.
   

  BAŞQIRD ƏLVAN ÖRDƏKLƏRİ


  БАШГЫРД ЯЛВАН ЮРДЯКЛЯРИ – ятлик юрдяк ъинси. “Благоварски” дамазлыг гушчулуг з-дунда (Башг.) йетишдирилмишдир. Тцк юртцйц гящвяйидир. 5–6 щяфтялик еркяк фярдлярин башы, бойнунун, белинин вя гуйруьунун йухары щиссяси гара-мави чаларлыдыр. Башы орта бюйцклцкдядир. Бойну гыса вя йоьундур. Дюшц енли, габарыгдыр. 7 щяфтялик кюрпя юрдяклярин кцтляси 3,4 кг-а чатыр. Йумуртлаьанлыг ил ярзиндя 200–220 йумуртадан ибарят олур. Бир йумуртанын чякиси 80–90 г-дыр. Майаланма габилиййяти 93,7%-дир. Яти зяриф, ширяли, йцксяк пящриз хцсусиййятляриня маликдир. Б.я.ю-ни ян садя тикилилярдя вя дайаз су щовузларында (нощурларда) сахлайырлар.