Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜNYADOV

  БЦNYADOV Зийа Муса оьлу (21.12.1923, Astara – 21.2.1997, Bakы) – Азярб. шяrqшцnasы, tarix е.д. (1964), проф. (1965), Азярб. ЕА акад. (1976; м. цзвц 1967), Азярб. ССР Dюvlяt mцkafatы laureatы (1980), яmяkdar elm xadimi (1982), Sovet Иttifaqы Qяhrяmanы (27.2.1945). Berlin шяhяrinin Pankov r-nunun (Almaniya), Urgяnc (Юzbяkistan), Astara vя Gюyчay (Azяrbaycan) шяhяrlяrinin fяxri vяtяndaшы. 1939 ildя Bakыда щярби mяktяbя дахил олмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя тагым вя бюлцк командири кими Берлинядяк дюйцш йолу кечмиш, Берлинин алынмасындан сонра шящярин районларындан биринин коменданты тяйин едилмишдир. Мцщарибя илляриндя 5 орден (о ъцмлядян Александр Невски, 2-ъи дяряъяли Вятян мцщарибяси, Гырмызы Улдуз вя с.) вя 17 медалла тялтиф олунмушдур.


  Moskva Шяrqшцnaslыq Иn-tunу битирмишдир (1950). 1954–64 иллярдя Azяrb. EA- nыn Tarix Иn-tunda баш elmi ишчи, 1964 ildяn Yaxыn vя Orta Шяrq Xalqlarы Иn- tunda orta яsrlяr tarixi шюbяsinin мцдиri ишлямишдиr. 1980 илдян Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы Баш редаксийасынын цзвц, 1981–86, 1988–91, 1992–97 иллярдя Шяrqшцnaslыq Иn-tunun direktoru, 1990 илдян ЕА-нын витсе-президенти иди. Орта ясрляр тарихи вя мянбяшцнаслыг цзря елми мяктябин банисидир. 250 елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийанын мцяллифидир. Гурани-Кярими Азярб. дилиня изащлы тяръцмя етмишдир (В.М. Мяммядялийевля бирликдя). Мцхтялиф юлкялярдя кечирилмиш бейнялхалг конгрес вя симпозиумларда мярузялярля чыхыш етмишдир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар. Azяrb. Resp. Milli Mяclisinин (1-ъи чaьыrыш) deputatы олмушдур. Азярб. Респ.-нын “Истиглал” ордени иля (юлцмцндян сонра) тялтиф едилмишдир. Ъinayяtkar qrup tяrяfindяn qяtlя yetirilmiшdir. Яsяrlяr i: Азербайджан в VII—IX вв. Б., 1965; Государство атабеков Азербайджана: 1136–1225. Б., 1978; Государство Хорезмшахов-Ануште-гинидов. 1097–1231. М., 1986; Азярбайъан Атабяйляри дювляти: 1136–1225-ъи илляр. Б., 2007; Азярбайъан VII—IX ясрлярдя. Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜNYADOV

  БЦNYADOV Зийа Муса оьлу (21.12.1923, Astara – 21.2.1997, Bakы) – Азярб. шяrqшцnasы, tarix е.д. (1964), проф. (1965), Азярб. ЕА акад. (1976; м. цзвц 1967), Азярб. ССР Dюvlяt mцkafatы laureatы (1980), яmяkdar elm xadimi (1982), Sovet Иttifaqы Qяhrяmanы (27.2.1945). Berlin шяhяrinin Pankov r-nunun (Almaniya), Urgяnc (Юzbяkistan), Astara vя Gюyчay (Azяrbaycan) шяhяrlяrinin fяxri vяtяndaшы. 1939 ildя Bakыда щярби mяktяbя дахил олмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя тагым вя бюлцк командири кими Берлинядяк дюйцш йолу кечмиш, Берлинин алынмасындан сонра шящярин районларындан биринин коменданты тяйин едилмишдир. Мцщарибя илляриндя 5 орден (о ъцмлядян Александр Невски, 2-ъи дяряъяли Вятян мцщарибяси, Гырмызы Улдуз вя с.) вя 17 медалла тялтиф олунмушдур.


  Moskva Шяrqшцnaslыq Иn-tunу битирмишдир (1950). 1954–64 иллярдя Azяrb. EA- nыn Tarix Иn-tunda баш elmi ишчи, 1964 ildяn Yaxыn vя Orta Шяrq Xalqlarы Иn- tunda orta яsrlяr tarixi шюbяsinin мцдиri ишлямишдиr. 1980 илдян Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы Баш редаксийасынын цзвц, 1981–86, 1988–91, 1992–97 иллярдя Шяrqшцnaslыq Иn-tunun direktoru, 1990 илдян ЕА-нын витсе-президенти иди. Орта ясрляр тарихи вя мянбяшцнаслыг цзря елми мяктябин банисидир. 250 елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийанын мцяллифидир. Гурани-Кярими Азярб. дилиня изащлы тяръцмя етмишдир (В.М. Мяммядялийевля бирликдя). Мцхтялиф юлкялярдя кечирилмиш бейнялхалг конгрес вя симпозиумларда мярузялярля чыхыш етмишдир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар. Azяrb. Resp. Milli Mяclisinин (1-ъи чaьыrыш) deputatы олмушдур. Азярб. Респ.-нын “Истиглал” ордени иля (юлцмцндян сонра) тялтиф едилмишдир. Ъinayяtkar qrup tяrяfindяn qяtlя yetirilmiшdir. Яsяrlяr i: Азербайджан в VII—IX вв. Б., 1965; Государство атабеков Азербайджана: 1136–1225. Б., 1978; Государство Хорезмшахов-Ануште-гинидов. 1097–1231. М., 1986; Азярбайъан Атабяйляри дювляти: 1136–1225-ъи илляр. Б., 2007; Азярбайъан VII—IX ясрлярдя. Б., 2007.

  BÜNYADOV

  БЦNYADOV Зийа Муса оьлу (21.12.1923, Astara – 21.2.1997, Bakы) – Азярб. шяrqшцnasы, tarix е.д. (1964), проф. (1965), Азярб. ЕА акад. (1976; м. цзвц 1967), Азярб. ССР Dюvlяt mцkafatы laureatы (1980), яmяkdar elm xadimi (1982), Sovet Иttifaqы Qяhrяmanы (27.2.1945). Berlin шяhяrinin Pankov r-nunun (Almaniya), Urgяnc (Юzbяkistan), Astara vя Gюyчay (Azяrbaycan) шяhяrlяrinin fяxri vяtяndaшы. 1939 ildя Bakыда щярби mяktяbя дахил олмушдур. Бюйцк Вятян мцщарибясиндя тагым вя бюлцк командири кими Берлинядяк дюйцш йолу кечмиш, Берлинин алынмасындан сонра шящярин районларындан биринин коменданты тяйин едилмишдир. Мцщарибя илляриндя 5 орден (о ъцмлядян Александр Невски, 2-ъи дяряъяли Вятян мцщарибяси, Гырмызы Улдуз вя с.) вя 17 медалла тялтиф олунмушдур.


  Moskva Шяrqшцnaslыq Иn-tunу битирмишдир (1950). 1954–64 иллярдя Azяrb. EA- nыn Tarix Иn-tunda баш elmi ишчи, 1964 ildяn Yaxыn vя Orta Шяrq Xalqlarы Иn- tunda orta яsrlяr tarixi шюbяsinin мцдиri ишлямишдиr. 1980 илдян Азярбайъан Совет Енсиклопедийасы Баш редаксийасынын цзвц, 1981–86, 1988–91, 1992–97 иллярдя Шяrqшцnaslыq Иn-tunun direktoru, 1990 илдян ЕА-нын витсе-президенти иди. Орта ясрляр тарихи вя мянбяшцнаслыг цзря елми мяктябин банисидир. 250 елми ясярин, о ъцмлядян бир нечя монографийанын мцяллифидир. Гурани-Кярими Азярб. дилиня изащлы тяръцмя етмишдир (В.М. Мяммядялийевля бирликдя). Мцхтялиф юлкялярдя кечирилмиш бейнялхалг конгрес вя симпозиумларда мярузялярля чыхыш етмишдир. Елми кадрларын щазырланмасында хидмятляри вар. Azяrb. Resp. Milli Mяclisinин (1-ъи чaьыrыш) deputatы олмушдур. Азярб. Респ.-нын “Истиглал” ордени иля (юлцмцндян сонра) тялтиф едилмишдир. Ъinayяtkar qrup tяrяfindяn qяtlя yetirilmiшdir. Яsяrlяr i: Азербайджан в VII—IX вв. Б., 1965; Государство атабеков Азербайджана: 1136–1225. Б., 1978; Государство Хорезмшахов-Ануште-гинидов. 1097–1231. М., 1986; Азярбайъан Атабяйляри дювляти: 1136–1225-ъи илляр. Б., 2007; Азярбайъан VII—IX ясрлярдя. Б., 2007.