Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜNYADOVA

  БЦНЙАДОВА Ширин Теймур гызы (д.16.3.1963, Бакы) – Азярб. етнографы, тарих е. д. (2008). Азярбайъан Дювлят Ун-тини битирмишдир (1984). Азярб. ЕА-нын Тарих Ин-тунда кичик елми ишчи (1990–91), елми ишчи (1991–93), баш елми ишчи (1993–99) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1999 илдян АМЕА-нын Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунун апарыъы елми ишчисидир. Бир нечя елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир. Ясярляр и: Низами вя етнографийа. Б., 1992; Азярбайъан гонагпярвярлийи. Б., 2005; Азярбайъанын тясяррцфаты вя мадди мядяниййяти. Б., 2007.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜNYADOVA

  БЦНЙАДОВА Ширин Теймур гызы (д.16.3.1963, Бакы) – Азярб. етнографы, тарих е. д. (2008). Азярбайъан Дювлят Ун-тини битирмишдир (1984). Азярб. ЕА-нын Тарих Ин-тунда кичик елми ишчи (1990–91), елми ишчи (1991–93), баш елми ишчи (1993–99) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1999 илдян АМЕА-нын Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунун апарыъы елми ишчисидир. Бир нечя елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир. Ясярляр и: Низами вя етнографийа. Б., 1992; Азярбайъан гонагпярвярлийи. Б., 2005; Азярбайъанын тясяррцфаты вя мадди мядяниййяти. Б., 2007.

  BÜNYADOVA

  БЦНЙАДОВА Ширин Теймур гызы (д.16.3.1963, Бакы) – Азярб. етнографы, тарих е. д. (2008). Азярбайъан Дювлят Ун-тини битирмишдир (1984). Азярб. ЕА-нын Тарих Ин-тунда кичик елми ишчи (1990–91), елми ишчи (1991–93), баш елми ишчи (1993–99) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1999 илдян АМЕА-нын Археолоэийа вя Етнографийа Ин-тунун апарыъы елми ишчисидир. Бир нечя елми ясярин, о ъцмлядян 3 монографийанын мцяллифидир. Ясярляр и: Низами вя етнографийа. Б., 1992; Азярбайъан гонагпярвярлийи. Б., 2005; Азярбайъанын тясяррцфаты вя мадди мядяниййяти. Б., 2007.