Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜNYATOV


  БЦНЙАТОВ Мянсур Ойандур оьлу (д.4.6.1966, Бакы) – Азярб. тибб алими, мящкямя-тибб експерти, тибб е.д. (2003), проф. (2011). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (1989), Бакы Дювлят Ун-тинин щцгуг факцлтясини (1998) битирмишдир. 1995 илдян АТУ-нун мящкямя тябабяти кафедрасында (2004 илдян кафедра мцдири), ейни заманда 1998 илдян Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин “Мящкямя-Тибб Експертизасы вя Патоложи Анатомийа” бирлийиндя баш директорун мцавини ишляйир, Сящиййя Назирлийинин баш мящкямя-тибб експертидир (2004 илдян). 80-я йахын елми ясярин мцяллифидир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜNYATOV


  БЦНЙАТОВ Мянсур Ойандур оьлу (д.4.6.1966, Бакы) – Азярб. тибб алими, мящкямя-тибб експерти, тибб е.д. (2003), проф. (2011). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (1989), Бакы Дювлят Ун-тинин щцгуг факцлтясини (1998) битирмишдир. 1995 илдян АТУ-нун мящкямя тябабяти кафедрасында (2004 илдян кафедра мцдири), ейни заманда 1998 илдян Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин “Мящкямя-Тибб Експертизасы вя Патоложи Анатомийа” бирлийиндя баш директорун мцавини ишляйир, Сящиййя Назирлийинин баш мящкямя-тибб експертидир (2004 илдян). 80-я йахын елми ясярин мцяллифидир.

  BÜNYATOV


  БЦНЙАТОВ Мянсур Ойандур оьлу (д.4.6.1966, Бакы) – Азярб. тибб алими, мящкямя-тибб експерти, тибб е.д. (2003), проф. (2011). Азярб. Дювлят Тибб Ин-туну (1989), Бакы Дювлят Ун-тинин щцгуг факцлтясини (1998) битирмишдир. 1995 илдян АТУ-нун мящкямя тябабяти кафедрасында (2004 илдян кафедра мцдири), ейни заманда 1998 илдян Азярб. Респ. Сящиййя Назирлийинин “Мящкямя-Тибб Експертизасы вя Патоложи Анатомийа” бирлийиндя баш директорун мцавини ишляйир, Сящиййя Назирлийинин баш мящкямя-тибб експертидир (2004 илдян). 80-я йахын елми ясярин мцяллифидир.