Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜNYATZADƏ


  БЦНЙАТЗАДЯ Зийа Яли оьлу (25.10.1937, Эянъя – 22.10.1997, Бакы) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1991), Azяrb. SSR Dюvlяt mцkаfatы laureatы (1988). Азярб. Дювлят Ун-тинин эеолоэийа-ъоьрафийа факцлтясини (1960) битирмишдир. Азярб. ЕА Эеолоэийа Ин- тунда кичик елми ишчи (1960–64), Азярб. Респ. Назирляр Совети сядринин референти вя ишляр мцдиринин мцавини (1964–70) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1971 илдян Эеолоэийа Ин-тунun “Нефтин эенезиси вя бюйцк дяринликлярин нефт-газлылыг проблеми” лабораторийасында баш елми ишчи, лабораторийа рящбяри олмушдур. Азярб. ССР-ин нефт- газ йатаглары вя перспективли структурларынын хяритясинин тяртибчilяrindяn biridir. 1 монографийанын щяммцяллифи, 150- дян чох елми яsяrin мцяллифидир. Ясяр и: Нефтегазоносность Азербайджанской ССР. Б., 1987.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜNYATZADƏ


  БЦНЙАТЗАДЯ Зийа Яли оьлу (25.10.1937, Эянъя – 22.10.1997, Бакы) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1991), Azяrb. SSR Dюvlяt mцkаfatы laureatы (1988). Азярб. Дювлят Ун-тинин эеолоэийа-ъоьрафийа факцлтясини (1960) битирмишдир. Азярб. ЕА Эеолоэийа Ин- тунда кичик елми ишчи (1960–64), Азярб. Респ. Назирляр Совети сядринин референти вя ишляр мцдиринин мцавини (1964–70) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1971 илдян Эеолоэийа Ин-тунun “Нефтин эенезиси вя бюйцк дяринликлярин нефт-газлылыг проблеми” лабораторийасында баш елми ишчи, лабораторийа рящбяри олмушдур. Азярб. ССР-ин нефт- газ йатаглары вя перспективли структурларынын хяритясинин тяртибчilяrindяn biridir. 1 монографийанын щяммцяллифи, 150- дян чох елми яsяrin мцяллифидир. Ясяр и: Нефтегазоносность Азербайджанской ССР. Б., 1987.

  BÜNYATZADƏ


  БЦНЙАТЗАДЯ Зийа Яли оьлу (25.10.1937, Эянъя – 22.10.1997, Бакы) – Азярб. эеологу, эеолоэийа-минералоэийа е.д. (1991), Azяrb. SSR Dюvlяt mцkаfatы laureatы (1988). Азярб. Дювлят Ун-тинин эеолоэийа-ъоьрафийа факцлтясини (1960) битирмишдир. Азярб. ЕА Эеолоэийа Ин- тунда кичик елми ишчи (1960–64), Азярб. Респ. Назирляр Совети сядринин референти вя ишляр мцдиринин мцавини (1964–70) вязифяляриндя чалышмышдыр. 1971 илдян Эеолоэийа Ин-тунun “Нефтин эенезиси вя бюйцк дяринликлярин нефт-газлылыг проблеми” лабораторийасында баш елми ишчи, лабораторийа рящбяри олмушдур. Азярб. ССР-ин нефт- газ йатаглары вя перспективли структурларынын хяритясинин тяртибчilяrindяn biridir. 1 монографийанын щяммцяллифи, 150- дян чох елми яsяrin мцяллифидир. Ясяр и: Нефтегазоносность Азербайджанской ССР. Б., 1987.