Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜRC


  БЦРЪ – улдузлу эюйцн щиссяси. Улдузларын мцшащидя вя юйрянилмясинин ялверишлилийи цчцн улдузлу эюй бцръляря (улдуз групларына) бюлцнцр. Бцрълярин яксяриййятиня гядим заманлардан яфсаняви гящряманларын (Щеркулес, Персей), щейванларын (Гоч, Буьа) вя яшйаларын (Цчбуъаг, Эцнйя) адлары верилмишдир. Эюй гцббяси 88 бцръя айрылыр. Улдузлар Б. адынын ахырына йунан, латын щярфляри вя йа рягямляр ялавя етмякля (парлаглыьын азалмасына доьру) эюстярилир. Бцрълярин ян парлаг улдузу α иля ишаря едилир (мяс., Арабачынын α -сы).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜRC


  БЦРЪ – улдузлу эюйцн щиссяси. Улдузларын мцшащидя вя юйрянилмясинин ялверишлилийи цчцн улдузлу эюй бцръляря (улдуз групларына) бюлцнцр. Бцрълярин яксяриййятиня гядим заманлардан яфсаняви гящряманларын (Щеркулес, Персей), щейванларын (Гоч, Буьа) вя яшйаларын (Цчбуъаг, Эцнйя) адлары верилмишдир. Эюй гцббяси 88 бцръя айрылыр. Улдузлар Б. адынын ахырына йунан, латын щярфляри вя йа рягямляр ялавя етмякля (парлаглыьын азалмасына доьру) эюстярилир. Бцрълярин ян парлаг улдузу α иля ишаря едилир (мяс., Арабачынын α -сы).

  BÜRC


  БЦРЪ – улдузлу эюйцн щиссяси. Улдузларын мцшащидя вя юйрянилмясинин ялверишлилийи цчцн улдузлу эюй бцръляря (улдуз групларына) бюлцнцр. Бцрълярин яксяриййятиня гядим заманлардан яфсаняви гящряманларын (Щеркулес, Персей), щейванларын (Гоч, Буьа) вя яшйаларын (Цчбуъаг, Эцнйя) адлары верилмишдир. Эюй гцббяси 88 бцръя айрылыр. Улдузлар Б. адынын ахырына йунан, латын щярфляри вя йа рягямляр ялавя етмякля (парлаглыьын азалмасына доьру) эюстярилир. Бцрълярин ян парлаг улдузу α иля ишаря едилир (мяс., Арабачынын α -сы).