Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇERNYAYEV)
  BÜRHANOV

  БЦРЩАНОВ Шцкцр (15.9.1910, Дашкянд – 15.8.1987, Дашкянд) – юзбяк актйору. ССРИ халг артисти (1959). Щямзя ад. Юзб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1965). 1927 илдян Юзбякистан Дювлят Драм Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Ясасян, романтик, психоложи вя сатирик образлар йаратмышдыр. Роллары: Гулам (“Намус вя мящяббят”, К. Йашен), Гафур (“Бяй вя муздур”, Щямзя), Фярщад (“Мящяббят яфсаняси”, Н. Щикмят), Улугбяй (“Мирзя Улугбяй”, М. Шейх- задя), Щамлет (“Щамлет”, У. Шекспир), Войнитски (“Ванйа дайы”, А. Чехов) вя б. “Тащир вя Зющря” (1945), “Асийа цзяриндя туфан” (1965), “Ингилаб сцвариляри” (1968), “Гара консулун мящви” (1971), “Йахын вя узаг илляр” (1976) вя с. филмлярдя, еляъя дя “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Гызылгаз” (1972) филминдя чякилмишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇERNYAYEV
  BÜRHANOV

  БЦРЩАНОВ Шцкцр (15.9.1910, Дашкянд – 15.8.1987, Дашкянд) – юзбяк актйору. ССРИ халг артисти (1959). Щямзя ад. Юзб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1965). 1927 илдян Юзбякистан Дювлят Драм Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Ясасян, романтик, психоложи вя сатирик образлар йаратмышдыр. Роллары: Гулам (“Намус вя мящяббят”, К. Йашен), Гафур (“Бяй вя муздур”, Щямзя), Фярщад (“Мящяббят яфсаняси”, Н. Щикмят), Улугбяй (“Мирзя Улугбяй”, М. Шейх- задя), Щамлет (“Щамлет”, У. Шекспир), Войнитски (“Ванйа дайы”, А. Чехов) вя б. “Тащир вя Зющря” (1945), “Асийа цзяриндя туфан” (1965), “Ингилаб сцвариляри” (1968), “Гара консулун мящви” (1971), “Йахын вя узаг илляр” (1976) вя с. филмлярдя, еляъя дя “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Гызылгаз” (1972) филминдя чякилмишдир.

  BÜRHANOV

  БЦРЩАНОВ Шцкцр (15.9.1910, Дашкянд – 15.8.1987, Дашкянд) – юзбяк актйору. ССРИ халг артисти (1959). Щямзя ад. Юзб. ССР Дювлят мцкафаты лауреаты (1965). 1927 илдян Юзбякистан Дювлят Драм Театрында фяалиййят эюстярмишдир. Ясасян, романтик, психоложи вя сатирик образлар йаратмышдыр. Роллары: Гулам (“Намус вя мящяббят”, К. Йашен), Гафур (“Бяй вя муздур”, Щямзя), Фярщад (“Мящяббят яфсаняси”, Н. Щикмят), Улугбяй (“Мирзя Улугбяй”, М. Шейх- задя), Щамлет (“Щамлет”, У. Шекспир), Войнитски (“Ванйа дайы”, А. Чехов) вя б. “Тащир вя Зющря” (1945), “Асийа цзяриндя туфан” (1965), “Ингилаб сцвариляри” (1968), “Гара консулун мящви” (1971), “Йахын вя узаг илляр” (1976) вя с. филмлярдя, еляъя дя “Азярбайъанфилм”ин истещсал етдийи “Гызылгаз” (1972) филминдя чякилмишдир.