Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜRNUF


  БЦРНУФ (Бурноуф) Ежен (12.8.1801, Парис – 28.5.1852, Парис) – франсыз шяргшцнасы. Хартийалар мяктябиндя (1822) вя Щцгуг мяктябиндя (1823–24) тящсил алмышдыр. Коллеж де Франсын проф.-у (1832) вя Франса Ин-ту Китабяляр Академийасынын цзвц. Пали дилинин елми тядгигинин ясасыны гоймуш, буддизм проблемляри иля мяшьул олмуш, Авеста ядябиййаты вя дилини арашдырмышдыр. “Бщагават-пурана”ны франсыз дилиня тяръцмя етмишдир (1–5 ъилд-ляр, 1840–98).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜRNUF


  БЦРНУФ (Бурноуф) Ежен (12.8.1801, Парис – 28.5.1852, Парис) – франсыз шяргшцнасы. Хартийалар мяктябиндя (1822) вя Щцгуг мяктябиндя (1823–24) тящсил алмышдыр. Коллеж де Франсын проф.-у (1832) вя Франса Ин-ту Китабяляр Академийасынын цзвц. Пали дилинин елми тядгигинин ясасыны гоймуш, буддизм проблемляри иля мяшьул олмуш, Авеста ядябиййаты вя дилини арашдырмышдыр. “Бщагават-пурана”ны франсыз дилиня тяръцмя етмишдир (1–5 ъилд-ляр, 1840–98).

  BÜRNUF


  БЦРНУФ (Бурноуф) Ежен (12.8.1801, Парис – 28.5.1852, Парис) – франсыз шяргшцнасы. Хартийалар мяктябиндя (1822) вя Щцгуг мяктябиндя (1823–24) тящсил алмышдыр. Коллеж де Франсын проф.-у (1832) вя Франса Ин-ту Китабяляр Академийасынын цзвц. Пали дилинин елми тядгигинин ясасыны гоймуш, буддизм проблемляри иля мяшьул олмуш, Авеста ядябиййаты вя дилини арашдырмышдыр. “Бщагават-пурана”ны франсыз дилиня тяръцмя етмишдир (1–5 ъилд-ляр, 1840–98).