Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
IV CİLD (BƏZİRXANA - BİNNƏTOVA)
  BİLATERAL SİMMETRİYA

  БИЛАТЕРÁЛ СИММÉТРИЙА (би… + лат. латералис – йан тяряф), билатераллыг, икитяряфлисимметрийа – организмин гурулуш формасы; бу заман орта мцстяви организми бир нюв бир-биринин эцзэцдяки якси олан сол вя саь щиссяляря айырыр.Икитяряфли симметрик организмлярдя бядян йухары (бел), ашаьы (гарын) вя 2 йан тяряфдян ибарятдир. Б.с. мцхтялиф гурд груплары, буьумайаглылар, хордалылар вя бир сыра диэяр чохщцъейряли щейван груплары цчцн сяъиййявидир; ибтидаиляр арасында аз раст эялинир; биткилярдя Б.с. бязи органларын мяс., алт вя цст сятщляри иля бир-бириндян фярглянян йарпагларын гурулушунда излянилир. Адятян, организмлярдя идеал Б.с.-дан бязи сапмалар олур, мяс., инсанда цряйин сол тяряфдя йерляшмяси.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BƏZİRXANA – BİNNƏTOVA
  BİLATERAL SİMMETRİYA

  БИЛАТЕРÁЛ СИММÉТРИЙА (би… + лат. латералис – йан тяряф), билатераллыг, икитяряфлисимметрийа – организмин гурулуш формасы; бу заман орта мцстяви организми бир нюв бир-биринин эцзэцдяки якси олан сол вя саь щиссяляря айырыр.Икитяряфли симметрик организмлярдя бядян йухары (бел), ашаьы (гарын) вя 2 йан тяряфдян ибарятдир. Б.с. мцхтялиф гурд груплары, буьумайаглылар, хордалылар вя бир сыра диэяр чохщцъейряли щейван груплары цчцн сяъиййявидир; ибтидаиляр арасында аз раст эялинир; биткилярдя Б.с. бязи органларын мяс., алт вя цст сятщляри иля бир-бириндян фярглянян йарпагларын гурулушунда излянилир. Адятян, организмлярдя идеал Б.с.-дан бязи сапмалар олур, мяс., инсанда цряйин сол тяряфдя йерляшмяси.

  BİLATERAL SİMMETRİYA

  БИЛАТЕРÁЛ СИММÉТРИЙА (би… + лат. латералис – йан тяряф), билатераллыг, икитяряфлисимметрийа – организмин гурулуш формасы; бу заман орта мцстяви организми бир нюв бир-биринин эцзэцдяки якси олан сол вя саь щиссяляря айырыр.Икитяряфли симметрик организмлярдя бядян йухары (бел), ашаьы (гарын) вя 2 йан тяряфдян ибарятдир. Б.с. мцхтялиф гурд груплары, буьумайаглылар, хордалылар вя бир сыра диэяр чохщцъейряли щейван груплары цчцн сяъиййявидир; ибтидаиляр арасында аз раст эялинир; биткилярдя Б.с. бязи органларын мяс., алт вя цст сятщляри иля бир-бириндян фярглянян йарпагларын гурулушунда излянилир. Адятян, организмлярдя идеал Б.с.-дан бязи сапмалар олур, мяс., инсанда цряйин сол тяряфдя йерляшмяси.