Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BA-ŞU


  БА-ШУ – Йансзы чайынын щювзясиндя Сычуан чюкяклийиндя тарихи-мядяни вил. (Чин, Сычуан яйаляти). Ады елми ядябиййатда 1940-ъы иллярдян чякилир, щазырда даща аз истифадя олунур. Ба вя Шу мядяниййятляриня ясасян Сон Тунъ дюврцня (е.я. 2-ъи миниллик – 1-ъи миниллийин 1-ъи йарысы) аид гябирлярля тямсил олунан абидяляр аид едилир. Бу абидяляр цчцн Шан вя Чжоу дюврляриня аид Чин мямулатларындан фяргли олараг цзяриндя щероглифляр явязиня тясвирляр (пялянэ, ял вя с.) вя ишаряляр (ещтимал ки, йазылар) олан тунъ дюйцш балталары, гылынълар, сап йери олан тохалар, балта-келтляр, бязян мющцрлянмиш хятти, йахуд дамалы орнаментлярля бязядилмиш керамик сящянэляр, ири гювсвары гулпу олан кцпяляр, ойулмуш аьаъ кютцйцндя дяфнетмя сяъиййявидир. Щазырда Б.-Ш. ареалында Сансиндуй вя с. мядяниййятляр мцяййянляшдирилир. Чин йазылы мянбяляри е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин орталарында Сычуан чюкяклийинин ш. щиссясиндя Ба, г. щиссясиндя ися Шу адлы дювляти гурумларын олдуьуну гейд едир. Ба тягр. е.я. 361 илдя Чу чарлыьы тяряфиндян, Шу ися е.я. 316 илдя Син чарлыьы тяряфиндян ишьал олунду. Е.я. 3 ясрин сонларындан Син Шихуандинин ислащатларындан сонра Ба вя Шу даиряляря чеврилдиляр. Цчщакимиййятлилик дюврцндя (ерамызын 3 ясри) 261 илядяк мцстягил Шу дювляти мювъуд олмушдур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BA-ŞU


  БА-ШУ – Йансзы чайынын щювзясиндя Сычуан чюкяклийиндя тарихи-мядяни вил. (Чин, Сычуан яйаляти). Ады елми ядябиййатда 1940-ъы иллярдян чякилир, щазырда даща аз истифадя олунур. Ба вя Шу мядяниййятляриня ясасян Сон Тунъ дюврцня (е.я. 2-ъи миниллик – 1-ъи миниллийин 1-ъи йарысы) аид гябирлярля тямсил олунан абидяляр аид едилир. Бу абидяляр цчцн Шан вя Чжоу дюврляриня аид Чин мямулатларындан фяргли олараг цзяриндя щероглифляр явязиня тясвирляр (пялянэ, ял вя с.) вя ишаряляр (ещтимал ки, йазылар) олан тунъ дюйцш балталары, гылынълар, сап йери олан тохалар, балта-келтляр, бязян мющцрлянмиш хятти, йахуд дамалы орнаментлярля бязядилмиш керамик сящянэляр, ири гювсвары гулпу олан кцпяляр, ойулмуш аьаъ кютцйцндя дяфнетмя сяъиййявидир. Щазырда Б.-Ш. ареалында Сансиндуй вя с. мядяниййятляр мцяййянляшдирилир. Чин йазылы мянбяляри е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин орталарында Сычуан чюкяклийинин ш. щиссясиндя Ба, г. щиссясиндя ися Шу адлы дювляти гурумларын олдуьуну гейд едир. Ба тягр. е.я. 361 илдя Чу чарлыьы тяряфиндян, Шу ися е.я. 316 илдя Син чарлыьы тяряфиндян ишьал олунду. Е.я. 3 ясрин сонларындан Син Шихуандинин ислащатларындан сонра Ба вя Шу даиряляря чеврилдиляр. Цчщакимиййятлилик дюврцндя (ерамызын 3 ясри) 261 илядяк мцстягил Шу дювляти мювъуд олмушдур.

  BA-ŞU


  БА-ШУ – Йансзы чайынын щювзясиндя Сычуан чюкяклийиндя тарихи-мядяни вил. (Чин, Сычуан яйаляти). Ады елми ядябиййатда 1940-ъы иллярдян чякилир, щазырда даща аз истифадя олунур. Ба вя Шу мядяниййятляриня ясасян Сон Тунъ дюврцня (е.я. 2-ъи миниллик – 1-ъи миниллийин 1-ъи йарысы) аид гябирлярля тямсил олунан абидяляр аид едилир. Бу абидяляр цчцн Шан вя Чжоу дюврляриня аид Чин мямулатларындан фяргли олараг цзяриндя щероглифляр явязиня тясвирляр (пялянэ, ял вя с.) вя ишаряляр (ещтимал ки, йазылар) олан тунъ дюйцш балталары, гылынълар, сап йери олан тохалар, балта-келтляр, бязян мющцрлянмиш хятти, йахуд дамалы орнаментлярля бязядилмиш керамик сящянэляр, ири гювсвары гулпу олан кцпяляр, ойулмуш аьаъ кютцйцндя дяфнетмя сяъиййявидир. Щазырда Б.-Ш. ареалында Сансиндуй вя с. мядяниййятляр мцяййянляшдирилир. Чин йазылы мянбяляри е.я. 2-ъи миниллийин сону – 1-ъи миниллийин орталарында Сычуан чюкяклийинин ш. щиссясиндя Ба, г. щиссясиндя ися Шу адлы дювляти гурумларын олдуьуну гейд едир. Ба тягр. е.я. 361 илдя Чу чарлыьы тяряфиндян, Шу ися е.я. 316 илдя Син чарлыьы тяряфиндян ишьал олунду. Е.я. 3 ясрин сонларындан Син Шихуандинин ислащатларындан сонра Ба вя Шу даиряляря чеврилдиляр. Цчщакимиййятлилик дюврцндя (ерамызын 3 ясри) 261 илядяк мцстягил Шу дювляти мювъуд олмушдур.