Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜRÜNCLƏMƏ


  БЦРЦНЪЛЯМЯ – електролитик цсулла метал (ясасян, полад) мямулат сятщинин назик (бир нечя мкм) бцрцнъ гаты иля юртцлмяси. Бу мягсядля тяркибиндя тягр. 70% мис вя 30% синк олан ади бцрцнъ даща чох тятбиг едилир. Чох вахт Б.-дян сонра мямулатын сятщи никеллянир, галайланыр вя йа резин гаты иля (исти преслямя) юртцлцр. Нятиъядя мямулатын коррозийайа вя механики йейилмяйя гаршы давамлылыьы артыр. Б. титан вя онун яринтиляринин антифриксион хассялярини йцксялдян цсуллардан биридир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜRÜNCLƏMƏ


  БЦРЦНЪЛЯМЯ – електролитик цсулла метал (ясасян, полад) мямулат сятщинин назик (бир нечя мкм) бцрцнъ гаты иля юртцлмяси. Бу мягсядля тяркибиндя тягр. 70% мис вя 30% синк олан ади бцрцнъ даща чох тятбиг едилир. Чох вахт Б.-дян сонра мямулатын сятщи никеллянир, галайланыр вя йа резин гаты иля (исти преслямя) юртцлцр. Нятиъядя мямулатын коррозийайа вя механики йейилмяйя гаршы давамлылыьы артыр. Б. титан вя онун яринтиляринин антифриксион хассялярини йцксялдян цсуллардан биридир.

  BÜRÜNCLƏMƏ


  БЦРЦНЪЛЯМЯ – електролитик цсулла метал (ясасян, полад) мямулат сятщинин назик (бир нечя мкм) бцрцнъ гаты иля юртцлмяси. Бу мягсядля тяркибиндя тягр. 70% мис вя 30% синк олан ади бцрцнъ даща чох тятбиг едилир. Чох вахт Б.-дян сонра мямулатын сятщи никеллянир, галайланыр вя йа резин гаты иля (исти преслямя) юртцлцр. Нятиъядя мямулатын коррозийайа вя механики йейилмяйя гаршы давамлылыьы артыр. Б. титан вя онун яринтиляринин антифриксион хассялярини йцксялдян цсуллардан биридир.