Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜRZÜNBÜL

  БЦРЗЦНБЦЛ – Азярб. Респ. Йардымлы р-нунда кянд. Бцрзцнбцл я.д.-нин мяркя- зи. Р-н мяркязиндян 10 км ъ.-ш.-дя, Пештясяр вя Буровар силсиляляри арасындакы Йардымлы чюкяклийиндя йерляшир. Ящ. 1142 (2008); heyvanдарлыг вя якинчиликля мяшьулдур. Tam орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси вар.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜRZÜNBÜL

  БЦРЗЦНБЦЛ – Азярб. Респ. Йардымлы р-нунда кянд. Бцрзцнбцл я.д.-нин мяркя- зи. Р-н мяркязиндян 10 км ъ.-ш.-дя, Пештясяр вя Буровар силсиляляри арасындакы Йардымлы чюкяклийиндя йерляшир. Ящ. 1142 (2008); heyvanдарлыг вя якинчиликля мяшьулдур. Tam орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси вар.

  BÜRZÜNBÜL

  БЦРЗЦНБЦЛ – Азярб. Респ. Йардымлы р-нунда кянд. Бцрзцнбцл я.д.-нин мяркя- зи. Р-н мяркязиндян 10 км ъ.-ш.-дя, Пештясяр вя Буровар силсиляляри арасындакы Йардымлы чюкяклийиндя йерляшир. Ящ. 1142 (2008); heyvanдарлыг вя якинчиликля мяшьулдур. Tam орта мяктяб, китабхана, тибб мянтягяси вар.