Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜST

  БЦСТ (фр. buste, лат. bustum – мейитин йандырылдыьы йер, гябирцстц абидя сюзцндян) – инсанын синядян, бязян белдян, йахуд чийиндян йухары hиссясинин даиряви формада hейкял-портрети. Щейкялтярашлыьын бу нювц Гядим Мисир вя Гядим Йунаныстанда (яввялъя гябирцстц портрет кими, Йунаныстанда щямчинин щерма кими) йаранмыш, композисийасына алтлыг дахил едилмякля Гядим Рома инъясянятиндя ящямиййятли дяряъядя инкишаф етмишди. Интибащ дюврцндян башлайараг Авропа инъясянятиндя (Донателло, Ф. Лаурана, Ъ.Л. Бернини, Ж. А. Гудон, О. Роден, Е.А. Бурдел) эениш йайылмышдыр. Б. щейкялтярашлыг жанры Азярб. инъясянятиндя дя инкишаф етмишдир. Ф. Ябдцррящманов (халг шаири С. Вурьун, 1947, мярмяр), Ъ. Гарйаьды (бястякар Г. Гарайев, 1958–59, мярмяр), М. Миргасымов (Гыз эюйярчин иля, 1959, мярмяр), Т. Мяммядов (Низами Эянъяви, 1954, аьаъ), Ю. Елдаров (С. Бящлулзадя, 1966, аьаъ), П. Сабсай (С. Рящимов, 1964, тунъ), М. Рзайева (М. Мцшфиг, 1968, гранит) вя б. сяняткарлар бу сащядя мараглы ясярляр йаратмышлар.

  Бцст: 1 – философ Антисфен (е.я. тягр. 375, щейкялтяраш Алопекили Деметри); 2 – Шамама Щясянова (1952,
  щейкялтяраш Щ. Ящмядов); 3 – Щязи Асланов (1961, щейкялтяраш Ъ. Гарйаьды).

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜST

  БЦСТ (фр. buste, лат. bustum – мейитин йандырылдыьы йер, гябирцстц абидя сюзцндян) – инсанын синядян, бязян белдян, йахуд чийиндян йухары hиссясинин даиряви формада hейкял-портрети. Щейкялтярашлыьын бу нювц Гядим Мисир вя Гядим Йунаныстанда (яввялъя гябирцстц портрет кими, Йунаныстанда щямчинин щерма кими) йаранмыш, композисийасына алтлыг дахил едилмякля Гядим Рома инъясянятиндя ящямиййятли дяряъядя инкишаф етмишди. Интибащ дюврцндян башлайараг Авропа инъясянятиндя (Донателло, Ф. Лаурана, Ъ.Л. Бернини, Ж. А. Гудон, О. Роден, Е.А. Бурдел) эениш йайылмышдыр. Б. щейкялтярашлыг жанры Азярб. инъясянятиндя дя инкишаф етмишдир. Ф. Ябдцррящманов (халг шаири С. Вурьун, 1947, мярмяр), Ъ. Гарйаьды (бястякар Г. Гарайев, 1958–59, мярмяр), М. Миргасымов (Гыз эюйярчин иля, 1959, мярмяр), Т. Мяммядов (Низами Эянъяви, 1954, аьаъ), Ю. Елдаров (С. Бящлулзадя, 1966, аьаъ), П. Сабсай (С. Рящимов, 1964, тунъ), М. Рзайева (М. Мцшфиг, 1968, гранит) вя б. сяняткарлар бу сащядя мараглы ясярляр йаратмышлар.

  Бцст: 1 – философ Антисфен (е.я. тягр. 375, щейкялтяраш Алопекили Деметри); 2 – Шамама Щясянова (1952,
  щейкялтяраш Щ. Ящмядов); 3 – Щязи Асланов (1961, щейкялтяраш Ъ. Гарйаьды).

  BÜST

  БЦСТ (фр. buste, лат. bustum – мейитин йандырылдыьы йер, гябирцстц абидя сюзцндян) – инсанын синядян, бязян белдян, йахуд чийиндян йухары hиссясинин даиряви формада hейкял-портрети. Щейкялтярашлыьын бу нювц Гядим Мисир вя Гядим Йунаныстанда (яввялъя гябирцстц портрет кими, Йунаныстанда щямчинин щерма кими) йаранмыш, композисийасына алтлыг дахил едилмякля Гядим Рома инъясянятиндя ящямиййятли дяряъядя инкишаф етмишди. Интибащ дюврцндян башлайараг Авропа инъясянятиндя (Донателло, Ф. Лаурана, Ъ.Л. Бернини, Ж. А. Гудон, О. Роден, Е.А. Бурдел) эениш йайылмышдыр. Б. щейкялтярашлыг жанры Азярб. инъясянятиндя дя инкишаф етмишдир. Ф. Ябдцррящманов (халг шаири С. Вурьун, 1947, мярмяр), Ъ. Гарйаьды (бястякар Г. Гарайев, 1958–59, мярмяр), М. Миргасымов (Гыз эюйярчин иля, 1959, мярмяр), Т. Мяммядов (Низами Эянъяви, 1954, аьаъ), Ю. Елдаров (С. Бящлулзадя, 1966, аьаъ), П. Сабсай (С. Рящимов, 1964, тунъ), М. Рзайева (М. Мцшфиг, 1968, гранит) вя б. сяняткарлар бу сащядя мараглы ясярляр йаратмышлар.

  Бцст: 1 – философ Антисфен (е.я. тягр. 375, щейкялтяраш Алопекили Деметри); 2 – Шамама Щясянова (1952,
  щейкялтяраш Щ. Ящмядов); 3 – Щязи Асланов (1961, щейкялтяраш Ъ. Гарйаьды).