Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATABAT RƏSƏDXANASI


  БАТАБАТ РЯСЯДХАНАСЫ – 1971 илдя Шамахы Астрофизика Рясядханасынын (ШАР) Батабат бюлмяси кими йарадылмыш, 2002 илин августундан АМЕА-нын Нах- чыван бюлмясинин йарадылмасы иля ялагядар бюлмянин няздиндя мцстягил Батабат Астрофизика Рясядханасы кими фяалиййят эюстярир. Нах. МР-ин Шащбуз р-нунун Бичяняк к. йахынлыьында дяниз сявиййясиндян 2050 м щцнд.-дя йерляшир. Шяффаф сямасы, ил ярзиндя эцняшли эцнлярин чохлуьу иля фярглянир. Ясас астрономик ъищазлары 20 см-лик рефрактор, Эцняш коронографы, 60 см-лик “Сейс-600” рефрактору вя 80 см-лик Максутов телескопудур. Рясядханада Эцняш физикасы, Эцняш системинин кичик ъисмляринин динамикасы вя физики хассяляри юйрянилир.

                                             

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATABAT RƏSƏDXANASI


  БАТАБАТ РЯСЯДХАНАСЫ – 1971 илдя Шамахы Астрофизика Рясядханасынын (ШАР) Батабат бюлмяси кими йарадылмыш, 2002 илин августундан АМЕА-нын Нах- чыван бюлмясинин йарадылмасы иля ялагядар бюлмянин няздиндя мцстягил Батабат Астрофизика Рясядханасы кими фяалиййят эюстярир. Нах. МР-ин Шащбуз р-нунун Бичяняк к. йахынлыьында дяниз сявиййясиндян 2050 м щцнд.-дя йерляшир. Шяффаф сямасы, ил ярзиндя эцняшли эцнлярин чохлуьу иля фярглянир. Ясас астрономик ъищазлары 20 см-лик рефрактор, Эцняш коронографы, 60 см-лик “Сейс-600” рефрактору вя 80 см-лик Максутов телескопудур. Рясядханада Эцняш физикасы, Эцняш системинин кичик ъисмляринин динамикасы вя физики хассяляри юйрянилир.

                                             

  BATABAT RƏSƏDXANASI


  БАТАБАТ РЯСЯДХАНАСЫ – 1971 илдя Шамахы Астрофизика Рясядханасынын (ШАР) Батабат бюлмяси кими йарадылмыш, 2002 илин августундан АМЕА-нын Нах- чыван бюлмясинин йарадылмасы иля ялагядар бюлмянин няздиндя мцстягил Батабат Астрофизика Рясядханасы кими фяалиййят эюстярир. Нах. МР-ин Шащбуз р-нунун Бичяняк к. йахынлыьында дяниз сявиййясиндян 2050 м щцнд.-дя йерляшир. Шяффаф сямасы, ил ярзиндя эцняшли эцнлярин чохлуьу иля фярглянир. Ясас астрономик ъищазлары 20 см-лик рефрактор, Эцняш коронографы, 60 см-лик “Сейс-600” рефрактору вя 80 см-лик Максутов телескопудур. Рясядханада Эцняш физикасы, Эцняш системинин кичик ъисмляринин динамикасы вя физики хассяляри юйрянилир.