Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BÜZMƏLƏMƏ


  BЦZMЯLЯMЯ, гырчынлама – гара вя ялван метал тябягяляринин, асбест-семент, картон, парча вя с. материалларын иш заманы яйилмя вя сыхылмайа давамлылыьыны (сяртлийини) артырмаг цчцн онларда бцзмялярин (гырчынларын) йарадылмасы. Бцзмяляр яксяр щалларда даиряви (дальавары), бязян дя трапесийа, цчбуъаг вя даща мцряккяб профилли олур. Б. прес машынларында (формалашдырмагла) вя йа профилли валлар иля (йаймагла) йериня йетирилир. Иншаат конструксийасы елементляри, тара, автомобил вя вагон эювдяси щиссяляри вя с.-нин щазырланмасында бцзмялянмиш материаллардан эениш истифадя олунур.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BÜZMƏLƏMƏ


  BЦZMЯLЯMЯ, гырчынлама – гара вя ялван метал тябягяляринин, асбест-семент, картон, парча вя с. материалларын иш заманы яйилмя вя сыхылмайа давамлылыьыны (сяртлийини) артырмаг цчцн онларда бцзмялярин (гырчынларын) йарадылмасы. Бцзмяляр яксяр щалларда даиряви (дальавары), бязян дя трапесийа, цчбуъаг вя даща мцряккяб профилли олур. Б. прес машынларында (формалашдырмагла) вя йа профилли валлар иля (йаймагла) йериня йетирилир. Иншаат конструксийасы елементляри, тара, автомобил вя вагон эювдяси щиссяляри вя с.-нин щазырланмасында бцзмялянмиш материаллардан эениш истифадя олунур.

  BÜZMƏLƏMƏ


  BЦZMЯLЯMЯ, гырчынлама – гара вя ялван метал тябягяляринин, асбест-семент, картон, парча вя с. материалларын иш заманы яйилмя вя сыхылмайа давамлылыьыны (сяртлийини) артырмаг цчцн онларда бцзмялярин (гырчынларын) йарадылмасы. Бцзмяляр яксяр щалларда даиряви (дальавары), бязян дя трапесийа, цчбуъаг вя даща мцряккяб профилли олур. Б. прес машынларында (формалашдырмагла) вя йа профилли валлар иля (йаймагла) йериня йетирилир. Иншаат конструксийасы елементляри, тара, автомобил вя вагон эювдяси щиссяляри вя с.-нин щазырланмасында бцзмялянмиш материаллардан эениш истифадя олунур.