Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  ARXİPENKO

  (Аръщипенко)  Александр (30.5.1887, Кийев – 25.2.1964, Нйу-Йорк) – Украйна вя Америка щейкялтярашы. Кийев ряссамлыг мяктябиндя тящсил алмышдыр (1902–05). 1908 илдян Парисдя йашамыш, орадаки музейлярдя мцстягил олараг (А.Модилйани иля бирликдя) Гядим Йунаныстан, франсыз готикасы вя щямчинин колумбагядярки Америка, Мисир вя Ашшур щейкялтярашлыьыны юйрянмиш, ейни заманда мцасир инъясянятин ян йени ъяряйанлары иля марагланмышдыр. 1908–12 иллярдя архаиканын тясири иля тунъдан, мярмярдян  (“Адям  вя  Щявва”,  1909; “Гадын пишикля”, 1911, Дцсселдорф Ряссамлыг Музейи) бир сыра стилизя олунмуш ясярляр йаратмышдыр. Авангардизмин апарыъы нцмайяндяляриндян бири олан А.П. Пикассо, Ж.Брака вя У.Боччони йарадыъылыьынын тясири иля 1912 илдян цчюлчцлц кубизм консепсийасы цзяриндя ишлямяйя башламышдыр (“Сачларыны сялигяйя салан гадын”, Мцасир Инъясянят Музейи, НйуЙорк;  “Боксчулар”,   Гугэенщейм   Музейи,   Нйу-Йорк;   щяр  икиси   1914;   “Медрано” щейкялтярашлыг серийасы вя с.). 1912–20 иллярдя Парисдя тяшкил олунмуш мцхтялиф сярэилярдя иштирак етмишдир. А. йарадыъылыьында йени, гейри яняняви материаллара вя техникайа (шцшя, плексиглас, селлцлоид, мяфтил; коллаж, полихромийа) мцраъият етмиш, 1914 илдя щяъми вя полихром релйефи бирляшдирян “щейкялтярашлыг рянэкарлыьына” эялиб чыхмышдыр (“Испан гадын”, 1916; “Ваза иля натцрморт, 1918). Щейкялтярашлыгда, илк дяфя олараг, ифадяли елемент кими икитяряфли ойуг вя тахчалардан истифадя етмишдир. 1918–19 иллярдя эцлданабянзяр антропоморф щейкялтярашлыг фигурлары йаратмышдыр (“Айаг цстя дайанмыш фигур”, 1916). 1921–23 иллярдя Берлиндя йашамыш, сонра Нйу-Йорка кючмцшдцр. 1924–28 иллярдя архипентура адланан “мцтящяррик бойакарлыг” нювцнц кяшф етмишдир. 1930–40-ъы иллярдя классисизмя мейиллянян натурализмя цстцнлцк вермишдир; тунъ, мярмяр вя керамикадан бир сыра щейкялляр (Т.Шевченконун, Т. Уайлдерин, В.Фуртвенглерин портретляри; “Диана”, “Меланхолийа” вя с.) йаратмышдыр. 1946 илдян дахилдян ишыгланан плексигласдан конструксийалар йаратмыш, “сясли щейкялтярашлыг” сащясиндя експеримент апармышдыр. Библийа мювзусунда тунъ щейкялляр вя “Ъанлы формалар” (1960) рянэли мцъярряд литографийалар серийасы А.-нын сон ишляриндяндир. 1912 илдян озцнцн студийалары вя мяктябляри иля йанашы Америка инъясянят ун-тляриндя вя ин-тларында дярс демишдир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  ARXİPENKO

  (Аръщипенко)  Александр (30.5.1887, Кийев – 25.2.1964, Нйу-Йорк) – Украйна вя Америка щейкялтярашы. Кийев ряссамлыг мяктябиндя тящсил алмышдыр (1902–05). 1908 илдян Парисдя йашамыш, орадаки музейлярдя мцстягил олараг (А.Модилйани иля бирликдя) Гядим Йунаныстан, франсыз готикасы вя щямчинин колумбагядярки Америка, Мисир вя Ашшур щейкялтярашлыьыны юйрянмиш, ейни заманда мцасир инъясянятин ян йени ъяряйанлары иля марагланмышдыр. 1908–12 иллярдя архаиканын тясири иля тунъдан, мярмярдян  (“Адям  вя  Щявва”,  1909; “Гадын пишикля”, 1911, Дцсселдорф Ряссамлыг Музейи) бир сыра стилизя олунмуш ясярляр йаратмышдыр. Авангардизмин апарыъы нцмайяндяляриндян бири олан А.П. Пикассо, Ж.Брака вя У.Боччони йарадыъылыьынын тясири иля 1912 илдян цчюлчцлц кубизм консепсийасы цзяриндя ишлямяйя башламышдыр (“Сачларыны сялигяйя салан гадын”, Мцасир Инъясянят Музейи, НйуЙорк;  “Боксчулар”,   Гугэенщейм   Музейи,   Нйу-Йорк;   щяр  икиси   1914;   “Медрано” щейкялтярашлыг серийасы вя с.). 1912–20 иллярдя Парисдя тяшкил олунмуш мцхтялиф сярэилярдя иштирак етмишдир. А. йарадыъылыьында йени, гейри яняняви материаллара вя техникайа (шцшя, плексиглас, селлцлоид, мяфтил; коллаж, полихромийа) мцраъият етмиш, 1914 илдя щяъми вя полихром релйефи бирляшдирян “щейкялтярашлыг рянэкарлыьына” эялиб чыхмышдыр (“Испан гадын”, 1916; “Ваза иля натцрморт, 1918). Щейкялтярашлыгда, илк дяфя олараг, ифадяли елемент кими икитяряфли ойуг вя тахчалардан истифадя етмишдир. 1918–19 иллярдя эцлданабянзяр антропоморф щейкялтярашлыг фигурлары йаратмышдыр (“Айаг цстя дайанмыш фигур”, 1916). 1921–23 иллярдя Берлиндя йашамыш, сонра Нйу-Йорка кючмцшдцр. 1924–28 иллярдя архипентура адланан “мцтящяррик бойакарлыг” нювцнц кяшф етмишдир. 1930–40-ъы иллярдя классисизмя мейиллянян натурализмя цстцнлцк вермишдир; тунъ, мярмяр вя керамикадан бир сыра щейкялляр (Т.Шевченконун, Т. Уайлдерин, В.Фуртвенглерин портретляри; “Диана”, “Меланхолийа” вя с.) йаратмышдыр. 1946 илдян дахилдян ишыгланан плексигласдан конструксийалар йаратмыш, “сясли щейкялтярашлыг” сащясиндя експеримент апармышдыр. Библийа мювзусунда тунъ щейкялляр вя “Ъанлы формалар” (1960) рянэли мцъярряд литографийалар серийасы А.-нын сон ишляриндяндир. 1912 илдян озцнцн студийалары вя мяктябляри иля йанашы Америка инъясянят ун-тляриндя вя ин-тларында дярс демишдир.

  ARXİPENKO

  (Аръщипенко)  Александр (30.5.1887, Кийев – 25.2.1964, Нйу-Йорк) – Украйна вя Америка щейкялтярашы. Кийев ряссамлыг мяктябиндя тящсил алмышдыр (1902–05). 1908 илдян Парисдя йашамыш, орадаки музейлярдя мцстягил олараг (А.Модилйани иля бирликдя) Гядим Йунаныстан, франсыз готикасы вя щямчинин колумбагядярки Америка, Мисир вя Ашшур щейкялтярашлыьыны юйрянмиш, ейни заманда мцасир инъясянятин ян йени ъяряйанлары иля марагланмышдыр. 1908–12 иллярдя архаиканын тясири иля тунъдан, мярмярдян  (“Адям  вя  Щявва”,  1909; “Гадын пишикля”, 1911, Дцсселдорф Ряссамлыг Музейи) бир сыра стилизя олунмуш ясярляр йаратмышдыр. Авангардизмин апарыъы нцмайяндяляриндян бири олан А.П. Пикассо, Ж.Брака вя У.Боччони йарадыъылыьынын тясири иля 1912 илдян цчюлчцлц кубизм консепсийасы цзяриндя ишлямяйя башламышдыр (“Сачларыны сялигяйя салан гадын”, Мцасир Инъясянят Музейи, НйуЙорк;  “Боксчулар”,   Гугэенщейм   Музейи,   Нйу-Йорк;   щяр  икиси   1914;   “Медрано” щейкялтярашлыг серийасы вя с.). 1912–20 иллярдя Парисдя тяшкил олунмуш мцхтялиф сярэилярдя иштирак етмишдир. А. йарадыъылыьында йени, гейри яняняви материаллара вя техникайа (шцшя, плексиглас, селлцлоид, мяфтил; коллаж, полихромийа) мцраъият етмиш, 1914 илдя щяъми вя полихром релйефи бирляшдирян “щейкялтярашлыг рянэкарлыьына” эялиб чыхмышдыр (“Испан гадын”, 1916; “Ваза иля натцрморт, 1918). Щейкялтярашлыгда, илк дяфя олараг, ифадяли елемент кими икитяряфли ойуг вя тахчалардан истифадя етмишдир. 1918–19 иллярдя эцлданабянзяр антропоморф щейкялтярашлыг фигурлары йаратмышдыр (“Айаг цстя дайанмыш фигур”, 1916). 1921–23 иллярдя Берлиндя йашамыш, сонра Нйу-Йорка кючмцшдцр. 1924–28 иллярдя архипентура адланан “мцтящяррик бойакарлыг” нювцнц кяшф етмишдир. 1930–40-ъы иллярдя классисизмя мейиллянян натурализмя цстцнлцк вермишдир; тунъ, мярмяр вя керамикадан бир сыра щейкялляр (Т.Шевченконун, Т. Уайлдерин, В.Фуртвенглерин портретляри; “Диана”, “Меланхолийа” вя с.) йаратмышдыр. 1946 илдян дахилдян ишыгланан плексигласдан конструксийалар йаратмыш, “сясли щейкялтярашлыг” сащясиндя експеримент апармышдыр. Библийа мювзусунда тунъ щейкялляр вя “Ъанлы формалар” (1960) рянэли мцъярряд литографийалар серийасы А.-нын сон ишляриндяндир. 1912 илдян озцнцн студийалары вя мяктябляри иля йанашы Америка инъясянят ун-тляриндя вя ин-тларында дярс демишдир.