Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BYADULYA

   
  БЙАДÚЛЙА Змитрок (ясл ады вя сойады Самуил Йефимович Плавник; 23.4.1886, Вилно губ.-нын Посадетс гяс. – 3.11.1941, Уралскда дяфн олунмушдур) – беларус йазычысы. Импрессионист щекайяляр топлусунун (1913), фолклор ясасында йазылмыш “Полесйе тямсилляри” вя “Йарила” поемасынын (щяр икиси 1922) мцяллифидир. “Бцлбцл” (1927) тарихи повести беларус кянди щаггындадыр. “Йазеп Крушински” (2 ъилддя, 1929–32) романында Беларусийада синфи мцбаризя тясвир олунур. “Кечилмяз мешялярдя” (1939) автобиографик повести вар. Ясярляр и: Избранное. М., 1957; В дремучих лесах. М., 1975.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BYADULYA

   
  БЙАДÚЛЙА Змитрок (ясл ады вя сойады Самуил Йефимович Плавник; 23.4.1886, Вилно губ.-нын Посадетс гяс. – 3.11.1941, Уралскда дяфн олунмушдур) – беларус йазычысы. Импрессионист щекайяляр топлусунун (1913), фолклор ясасында йазылмыш “Полесйе тямсилляри” вя “Йарила” поемасынын (щяр икиси 1922) мцяллифидир. “Бцлбцл” (1927) тарихи повести беларус кянди щаггындадыр. “Йазеп Крушински” (2 ъилддя, 1929–32) романында Беларусийада синфи мцбаризя тясвир олунур. “Кечилмяз мешялярдя” (1939) автобиографик повести вар. Ясярляр и: Избранное. М., 1957; В дремучих лесах. М., 1975.

  BYADULYA

   
  БЙАДÚЛЙА Змитрок (ясл ады вя сойады Самуил Йефимович Плавник; 23.4.1886, Вилно губ.-нын Посадетс гяс. – 3.11.1941, Уралскда дяфн олунмушдур) – беларус йазычысы. Импрессионист щекайяляр топлусунун (1913), фолклор ясасында йазылмыш “Полесйе тямсилляри” вя “Йарила” поемасынын (щяр икиси 1922) мцяллифидир. “Бцлбцл” (1927) тарихи повести беларус кянди щаггындадыр. “Йазеп Крушински” (2 ъилддя, 1929–32) романында Беларусийада синфи мцбаризя тясвир олунур. “Кечилмяз мешялярдя” (1939) автобиографик повести вар. Ясярляр и: Избранное. М., 1957; В дремучих лесах. М., 1975.