Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATAREYA

  БАТАРÉЙА (фр. баттерие; баттре – дюймяк, вурмаг) – бирэя ишлямяси цчцн мцяййян системдя бирляшдирилмиш бир нечя ейнитипли ъищаз, гурьу вя йа гурулуш. Мяс., даш кюмцрдян кокс алмаг цчцн бир нечя собадан ибарят кокс Б.-сы; ичярисиндя сойудуъу аэент бухарланан, йахуд сойудуъу мящлул ахан борулардан ибарят сойудуъу Б. Ъяряйан, эярэинлик вя тутуму артырмаг мягсядиля цмуми дювряйя бирляшдирилмиш бир нечя електрик аккумулйатору; електрик конденсатор гурьусуну тяшкил едян бир-бириня бирляшдирилмиш ейнитипли конденсаторлар, галваник елементляр вя с. мцхтялиф електрик Б.-ларыдыр. Б.-нын еффективлийи ону тяшкил едян елементлярин сайындан асылыдыр.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATAREYA

  БАТАРÉЙА (фр. баттерие; баттре – дюймяк, вурмаг) – бирэя ишлямяси цчцн мцяййян системдя бирляшдирилмиш бир нечя ейнитипли ъищаз, гурьу вя йа гурулуш. Мяс., даш кюмцрдян кокс алмаг цчцн бир нечя собадан ибарят кокс Б.-сы; ичярисиндя сойудуъу аэент бухарланан, йахуд сойудуъу мящлул ахан борулардан ибарят сойудуъу Б. Ъяряйан, эярэинлик вя тутуму артырмаг мягсядиля цмуми дювряйя бирляшдирилмиш бир нечя електрик аккумулйатору; електрик конденсатор гурьусуну тяшкил едян бир-бириня бирляшдирилмиш ейнитипли конденсаторлар, галваник елементляр вя с. мцхтялиф електрик Б.-ларыдыр. Б.-нын еффективлийи ону тяшкил едян елементлярин сайындан асылыдыр.

  BATAREYA

  БАТАРÉЙА (фр. баттерие; баттре – дюймяк, вурмаг) – бирэя ишлямяси цчцн мцяййян системдя бирляшдирилмиш бир нечя ейнитипли ъищаз, гурьу вя йа гурулуш. Мяс., даш кюмцрдян кокс алмаг цчцн бир нечя собадан ибарят кокс Б.-сы; ичярисиндя сойудуъу аэент бухарланан, йахуд сойудуъу мящлул ахан борулардан ибарят сойудуъу Б. Ъяряйан, эярэинлик вя тутуму артырмаг мягсядиля цмуми дювряйя бирляшдирилмиш бир нечя електрик аккумулйатору; електрик конденсатор гурьусуну тяшкил едян бир-бириня бирляшдирилмиш ейнитипли конденсаторлар, галваник елементляр вя с. мцхтялиф електрик Б.-ларыдыр. Б.-нын еффективлийи ону тяшкил едян елементлярин сайындан асылыдыр.