Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATAREYALI ALIŞDIRMA

  карбцраторлу дахилийанма мцщяррикляриндя ишляк гарышыьын гыьылъымла алышдырылмасы цсулу; ашаьы эярэинликли илкин ъяряйан эенератордан йцклянмиш (долдурулмуш) аккумулйатор батарейасындан алыныр. Б.а системиня щямчинин индуксийа сарьаъы (алышдырма сарьаъы), гырыъы-пайлашдырыъы, конденсаторлар, алышдырма шамлары вя нагилляр дахилдир.

  Батарейалы алышдырма схеми: 1 – алышдырма шамлары; 2 – пайлашдырыъы; 3 – конденсатор; 4 – алышдырма сарьаъынын икинъи долаьы; 5 – алышдырма ачары; 6 – алыш -дырма сарьаъынын биринъи долаьы; 7 – аккумулйатор батарейасы; 8 – гырыъы.


Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATAREYALI ALIŞDIRMA

  карбцраторлу дахилийанма мцщяррикляриндя ишляк гарышыьын гыьылъымла алышдырылмасы цсулу; ашаьы эярэинликли илкин ъяряйан эенератордан йцклянмиш (долдурулмуш) аккумулйатор батарейасындан алыныр. Б.а системиня щямчинин индуксийа сарьаъы (алышдырма сарьаъы), гырыъы-пайлашдырыъы, конденсаторлар, алышдырма шамлары вя нагилляр дахилдир.

  Батарейалы алышдырма схеми: 1 – алышдырма шамлары; 2 – пайлашдырыъы; 3 – конденсатор; 4 – алышдырма сарьаъынын икинъи долаьы; 5 – алышдырма ачары; 6 – алыш -дырма сарьаъынын биринъи долаьы; 7 – аккумулйатор батарейасы; 8 – гырыъы.


  BATAREYALI ALIŞDIRMA

  карбцраторлу дахилийанма мцщяррикляриндя ишляк гарышыьын гыьылъымла алышдырылмасы цсулу; ашаьы эярэинликли илкин ъяряйан эенератордан йцклянмиш (долдурулмуш) аккумулйатор батарейасындан алыныр. Б.а системиня щямчинин индуксийа сарьаъы (алышдырма сарьаъы), гырыъы-пайлашдырыъы, конденсаторлар, алышдырма шамлары вя нагилляр дахилдир.

  Батарейалы алышдырма схеми: 1 – алышдырма шамлары; 2 – пайлашдырыъы; 3 – конденсатор; 4 – алышдырма сарьаъынын икинъи долаьы; 5 – алышдырма ачары; 6 – алыш -дырма сарьаъынын биринъи долаьы; 7 – аккумулйатор батарейасы; 8 – гырыъы.