Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
V CİLD (BRYÁNKA - ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU)
  BYORÇ REAKSİYASI

  БЙОРЧ РЕÁКСИЙАСЫ, Бюрч–Щцккел реаксийасы – монотсиклик вя конденсляшмиш ароматик бирляшмялярин майе аммонйакда гяляви метал (На, йахуд Ли) вя спиртин тясириндян 1,4-тсиклощексадиенин дищидроароматик тюрямяляриня редуксийасы. Аналожи олараг щетеротсиклик бирляшмяляр вя стероидляр редуксийа едилир. Б.р.-нда изоля олунмуш икигат рабитяляря тохунулмур. Б.р.-нын ясас тятбиг сащяси стероидляр синтезидир. Реаксийа Е. Щцккел вя Австралийа кимйачысы А. Бюрч тяряфиндян юйрянилмишдир. Яд.: Вацуро К.В., Мищенко Г.Л. Именные реакции в органической химии. М.,1976.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BRYÁNKA – ÇƏRMƏDİL NEKROPOLU
  BYORÇ REAKSİYASI

  БЙОРЧ РЕÁКСИЙАСЫ, Бюрч–Щцккел реаксийасы – монотсиклик вя конденсляшмиш ароматик бирляшмялярин майе аммонйакда гяляви метал (На, йахуд Ли) вя спиртин тясириндян 1,4-тсиклощексадиенин дищидроароматик тюрямяляриня редуксийасы. Аналожи олараг щетеротсиклик бирляшмяляр вя стероидляр редуксийа едилир. Б.р.-нда изоля олунмуш икигат рабитяляря тохунулмур. Б.р.-нын ясас тятбиг сащяси стероидляр синтезидир. Реаксийа Е. Щцккел вя Австралийа кимйачысы А. Бюрч тяряфиндян юйрянилмишдир. Яд.: Вацуро К.В., Мищенко Г.Л. Именные реакции в органической химии. М.,1976.

  BYORÇ REAKSİYASI

  БЙОРЧ РЕÁКСИЙАСЫ, Бюрч–Щцккел реаксийасы – монотсиклик вя конденсляшмиш ароматик бирляшмялярин майе аммонйакда гяляви метал (На, йахуд Ли) вя спиртин тясириндян 1,4-тсиклощексадиенин дищидроароматик тюрямяляриня редуксийасы. Аналожи олараг щетеротсиклик бирляшмяляр вя стероидляр редуксийа едилир. Б.р.-нда изоля олунмуш икигат рабитяляря тохунулмур. Б.р.-нын ясас тятбиг сащяси стероидляр синтезидир. Реаксийа Е. Щцккел вя Австралийа кимйачысы А. Бюрч тяряфиндян юйрянилмишдир. Яд.: Вацуро К.В., Мищенко Г.Л. Именные реакции в органической химии. М.,1976.