Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMATİK YÖNƏLDİCİ

  АВТОМАТИК ЙЮНЯЛДИЪИ – эяминин истигамятини навигасийа хяритясиндя автоматик ъызан ъищаз. А.й. истигамят эюстяриъилярини эирокомпасдан, гят олунмуш мясафя щаггында эюстяриъиляри ися лагдан, йахуд радионавигасийа системи сигналлары васитясиля алыр. А.й. яввялляр щодограф  адланырды.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMATİK YÖNƏLDİCİ

  АВТОМАТИК ЙЮНЯЛДИЪИ – эяминин истигамятини навигасийа хяритясиндя автоматик ъызан ъищаз. А.й. истигамят эюстяриъилярини эирокомпасдан, гят олунмуш мясафя щаггында эюстяриъиляри ися лагдан, йахуд радионавигасийа системи сигналлары васитясиля алыр. А.й. яввялляр щодограф  адланырды.

  AVTOMATİK YÖNƏLDİCİ

  АВТОМАТИК ЙЮНЯЛДИЪИ – эяминин истигамятини навигасийа хяритясиндя автоматик ъызан ъищаз. А.й. истигамят эюстяриъилярини эирокомпасдан, гят олунмуш мясафя щаггында эюстяриъиляри ися лагдан, йахуд радионавигасийа системи сигналлары васитясиля алыр. А.й. яввялляр щодограф  адланырды.