Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATERST

  БÁТЕРСТ (Батщурст) – Австралийанын шм. сащилляриндя, Тимор дянизиндя ада. Сащ. 2590 км2. Щцнд. 258 м-ядяк (ъ.-да). Евкалипт мешяляри, сащил бойунъа мангр ъянэялликляри йайылмышдыр. Мелвилл а.-ндан дар Апсли боьазы иля айрылыр. Йерли абори- эенлярин (тивилярин) резервасийасы вя католик миссийасы вар. Ады илк дяфя 1644 илдя чякилмишдир. 1818 илдя Британийа щярби назири вя колонийалар назири лорд Г. Батерстин шяряфиня адландырылмышдыр. Мцхтялиф к.т. мящсуллары йетишдирилир; малдарлыг инкишаф етмишдир.

  Батерст адасынын сащиляри.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATERST

  БÁТЕРСТ (Батщурст) – Австралийанын шм. сащилляриндя, Тимор дянизиндя ада. Сащ. 2590 км2. Щцнд. 258 м-ядяк (ъ.-да). Евкалипт мешяляри, сащил бойунъа мангр ъянэялликляри йайылмышдыр. Мелвилл а.-ндан дар Апсли боьазы иля айрылыр. Йерли абори- эенлярин (тивилярин) резервасийасы вя католик миссийасы вар. Ады илк дяфя 1644 илдя чякилмишдир. 1818 илдя Британийа щярби назири вя колонийалар назири лорд Г. Батерстин шяряфиня адландырылмышдыр. Мцхтялиф к.т. мящсуллары йетишдирилир; малдарлыг инкишаф етмишдир.

  Батерст адасынын сащиляри.

  BATERST

  БÁТЕРСТ (Батщурст) – Австралийанын шм. сащилляриндя, Тимор дянизиндя ада. Сащ. 2590 км2. Щцнд. 258 м-ядяк (ъ.-да). Евкалипт мешяляри, сащил бойунъа мангр ъянэялликляри йайылмышдыр. Мелвилл а.-ндан дар Апсли боьазы иля айрылыр. Йерли абори- эенлярин (тивилярин) резервасийасы вя католик миссийасы вар. Ады илк дяфя 1644 илдя чякилмишдир. 1818 илдя Британийа щярби назири вя колонийалар назири лорд Г. Батерстин шяряфиня адландырылмышдыр. Мцхтялиф к.т. мящсуллары йетишдирилир; малдарлыг инкишаф етмишдир.

  Батерст адасынын сащиляри.