Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
III CİLD (BABİNGER - BAXŞƏLİYEV)
  BATIRAY Omarla

  БАТЫРАЙ Омарла (1831, Дарэи мащалы, Урах к. – 1910, Урах к.) – дарэин шаири. Даьыстан ядябиййатында демократик вя реалист ъяряйанын баниляриндяндир. Кяндли аилясиндя доьулмушдур. Дюрд вя йа сяккиз мисралы шеирляр гошмуш, онлардан йалныз бир щиссяси дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр; шеирляри илк дяфя 1928 илдя топланараг чап едилмишдир. Б. шеирляриндя кянд адамларынын (“Щяйат щаггында” няьмяляр силсиляси), халг гящряманларынын (“Гящряман щаггында” няьмяляр силсиляси) образыны йаратмыш, даьлы гадынларыны (“Севэи щаггында” няьмяляр силсиляси) мцдафия етмишдир. Дарэин Дювлят Театрына Б.-ын ады верилмишдир.
  Ясярляри: Далуйти. Буйнакск, 1928; Песни, М., 1959; Назмурти. Махачкала, 1964.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
BABİNGER – BAXŞƏLİYEV
  BATIRAY Omarla

  БАТЫРАЙ Омарла (1831, Дарэи мащалы, Урах к. – 1910, Урах к.) – дарэин шаири. Даьыстан ядябиййатында демократик вя реалист ъяряйанын баниляриндяндир. Кяндли аилясиндя доьулмушдур. Дюрд вя йа сяккиз мисралы шеирляр гошмуш, онлардан йалныз бир щиссяси дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр; шеирляри илк дяфя 1928 илдя топланараг чап едилмишдир. Б. шеирляриндя кянд адамларынын (“Щяйат щаггында” няьмяляр силсиляси), халг гящряманларынын (“Гящряман щаггында” няьмяляр силсиляси) образыны йаратмыш, даьлы гадынларыны (“Севэи щаггында” няьмяляр силсиляси) мцдафия етмишдир. Дарэин Дювлят Театрына Б.-ын ады верилмишдир.
  Ясярляри: Далуйти. Буйнакск, 1928; Песни, М., 1959; Назмурти. Махачкала, 1964.

  BATIRAY Omarla

  БАТЫРАЙ Омарла (1831, Дарэи мащалы, Урах к. – 1910, Урах к.) – дарэин шаири. Даьыстан ядябиййатында демократик вя реалист ъяряйанын баниляриндяндир. Кяндли аилясиндя доьулмушдур. Дюрд вя йа сяккиз мисралы шеирляр гошмуш, онлардан йалныз бир щиссяси дюврцмцзядяк эялиб чатмышдыр; шеирляри илк дяфя 1928 илдя топланараг чап едилмишдир. Б. шеирляриндя кянд адамларынын (“Щяйат щаггында” няьмяляр силсиляси), халг гящряманларынын (“Гящряман щаггында” няьмяляр силсиляси) образыны йаратмыш, даьлы гадынларыны (“Севэи щаггында” няьмяляр силсиляси) мцдафия етмишдир. Дарэин Дювлят Театрына Б.-ын ады верилмишдир.
  Ясярляри: Далуйти. Буйнакск, 1928; Песни, М., 1959; Назмурти. Махачкала, 1964.