Azərbaycan Milli Ensiklopediyası
II CİLD (ARGENTİT - AŞURBƏYOV)
  AVTOMATLAŞDIRILMIŞ TƏDRİS

  АВТОМАТЛАШДЫРЫЛМЫШ ТЯДРИС – техники васитяляр комплекси иля щяйата кечирилян тядрис. Техники васитяляр комплексиня мцяллим вя тялябянин автоматлашдырылмыш (нязарятедиъи автоном гурьуларла вя йа ЕЩМ-я гошулмуш терминалларла тяъщиз едилмиш) иш йери, щямчинин диапройекторлар, кинопройексийа апаратлары, телевизорлар, дисплейляр вя с. дахилдир. А.т. просесиндя мцяллимин функсийаларынын бир гисмини техники васитялярин йериня йетирмяси она чох сайда тялябялярин (шаэирдлярин) тядрисиня фяал вя мягсядйюнлц шякилдя рящбярлик етмяйя имкан верир.

Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (Azərbaycan dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2007
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, I CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2009
ISBN: 978-9952-441-02-4
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, II CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2010
ISBN: 978-9952-441-05-5
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, III CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2011
ISBN: 978-9952-441-07-9
Səhifələrin sayı: 604
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, “Azərbaycan” xüsusi cildi (rus dilində)
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2012
ISBN: 978-9952-441-01-7
Səhifələrin sayı: 881
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, IV CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2013
ISBN: 978-9952-441-03-1
Səhifələrin sayı: 608
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, V CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-441-10-9
Səhifələrin sayı: 592
Sərlövhə: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, VI CİLD
Nəşriyyat: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi
Nəşr yeri: Bakı
Nəşr ili 2015
ISBN: 978-9952-441-11-6
Səhifələrin sayı: 608
ARGENTİT – AŞURBƏYOV
  AVTOMATLAŞDIRILMIŞ TƏDRİS

  АВТОМАТЛАШДЫРЫЛМЫШ ТЯДРИС – техники васитяляр комплекси иля щяйата кечирилян тядрис. Техники васитяляр комплексиня мцяллим вя тялябянин автоматлашдырылмыш (нязарятедиъи автоном гурьуларла вя йа ЕЩМ-я гошулмуш терминалларла тяъщиз едилмиш) иш йери, щямчинин диапройекторлар, кинопройексийа апаратлары, телевизорлар, дисплейляр вя с. дахилдир. А.т. просесиндя мцяллимин функсийаларынын бир гисмини техники васитялярин йериня йетирмяси она чох сайда тялябялярин (шаэирдлярин) тядрисиня фяал вя мягсядйюнлц шякилдя рящбярлик етмяйя имкан верир.

  AVTOMATLAŞDIRILMIŞ TƏDRİS

  АВТОМАТЛАШДЫРЫЛМЫШ ТЯДРИС – техники васитяляр комплекси иля щяйата кечирилян тядрис. Техники васитяляр комплексиня мцяллим вя тялябянин автоматлашдырылмыш (нязарятедиъи автоном гурьуларла вя йа ЕЩМ-я гошулмуш терминалларла тяъщиз едилмиш) иш йери, щямчинин диапройекторлар, кинопройексийа апаратлары, телевизорлар, дисплейляр вя с. дахилдир. А.т. просесиндя мцяллимин функсийаларынын бир гисмини техники васитялярин йериня йетирмяси она чох сайда тялябялярин (шаэирдлярин) тядрисиня фяал вя мягсядйюнлц шякилдя рящбярлик етмяйя имкан верир.